Търговски имот в СОФИЯ за 15120.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Търговски имот

Търговски имот в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 15120.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 14 кв.м.
  Срок: 16.09.2019 до 16.10.2019
  Обявяване: 2019-10-17
  Адрес: жк "Люлин", бул."Джавахарлал Неру", Търговско-административен комплекс "Силвър център"
  ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
  Телефон: 0700 20 844
  Email: yakimov@yakimov.eu

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 63 в базар, находящ се в гр. София, жк „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“, Търговско- административен комплекс „Силвър център“, на кота + 4.34 м., представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор на обекта 68134.4360.101.1.163, на 1 /първи/ етаж, записан в представената схема № 3361/29.04.2010 г. На СГКК- гр. София като обект ТОБ 63, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4360.101, със застроена площ от 13.57 кв. м., п ри съседи на обекта по представен първичен доказателствен акт: изток- коридор, запад- улица, север- ТОБ 64, юг- ТОБ 62 и при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно представената схема: на същия етаж: 68134.4360.101.1.62; под обекта- няма; над обекта- няма, със застроена площ от 13.57 м., заедно с 0.16 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 6 905.00 кв. м., съставляващо УПИ № I- 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, в квартал 12 по плана на гр. София, , местност „Люлин- Център“, при граници на имота по нотариален акт: изток- улица и УПИ VIII- 746, запад- улица „Фортов път“, север- улица, юг- бул. „Джавахарлал Неру“. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 15120 лв. /петнадесет хиляди сто и двадесет лева/, с включен ДДС, който ДДС възлиза на 3024.00 лв. /три хиляди двадесет и четири лева/. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 83, том 17, дв. вх. рег. № 30039/09.07.2010г., Договорна ипотека № 84, том 17, дв. вх. рег. № 30044/09.07.2010 г., Възбрана № 108, том 19, дв. вх. рег. № 67625/04.11.2016 г. и възбрана акт № 148, том 17, вх. № 62178 от 11.10.2016г. в полза на взискателя -„Агенция за събиране на вземания” ЕАД за сумата от 300 000 лв.- главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 06.07.2010 г., Договорна ипотека № 72, том 5, дв. вх. рег. № 9234/17.03.2011 г., Възбрана № 116, том 6, дв. вх. рег. № 19270/05.04.2019 г. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 17.10.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 16.09.2019 г. и завършва на 16.10.2019 г. - 17.00 часа. Недвижимите имоти могат да бъдат преглеждани след предварителна уговорка на тел.: 0888/600 736. За пазач на имота е определен Димитър Найденов Бояджиев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440403134. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 17.10.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Продава Търговски имот в СОФИЯ за 15120.00 лв. на търг от ЧСИ