Чси Имоти > Ловеч >

ЧСИ Ловеч

Всички имоти в Ловеч от ЧСИ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 134712.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 280 кв.м.

ул. "Клокотница"№47/49
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.07.2020 до 28.08.2020
Обявяване на: 2020-08-31
280/557 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч,община Ловеч,област Ловеч, с идентификатор 43952.507.639 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесе ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 5105.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4438 кв.м.

местност "Гюргевец"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
35. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.312.58 (шейсет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, триста двадесет и пет, точка, петдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 6348.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 6057 кв.м.

местност "Рещене"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
34. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.485.12 (шейсет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, четиристотин осемдесет и пет, точка, дванадесет) по кадастралната карта и кадастрални ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 3115.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 2535 кв.м.

местност "Фарфалийското"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
33. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.520.299 (шейсет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, петстотин и двадесет, точка, двеста деветдесет и девет) по кадастралната карта и к ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 27502.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 9000 кв.м.

местност "Маданското"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
32. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.248.30 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста четиридесет и осем, точка, тридесет) по кадастрална карта и кадастрални р ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 948076.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 27134 кв.м.

Източна промишлена зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
III. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00299.381.1122/нула нула две девет девет, точка, три осем едно, точка, едно едно две две/ с адрес на поземления имот: с. Александрово, обл. Ловеч с площ ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 71836.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 41737 кв.м.

Източна промишлена зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
II. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.47 /четири три девет пет две, точка, пет нула пет, точка, четири седем/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, с площ о ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 20230924.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 76885 кв.м.

Източна промишлена зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.07.2020 до 31.07.2020
Обявяване на: 2020-08-03
I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.59 с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, с площ от 76 885, 00 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизир ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 54664.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 76 кв.м.

бул."България"№88, вх. Б, ет. 2, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.07.2020 до 14.08.2020
Обявяване на: 2020-08-17
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, бул. „България“ № 88 /осемдесет и осем/, вх. ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 130521.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3708 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.519.617 по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 190416.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17831 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.519.619 по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04,2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 103372.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 442 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.519.617.1.4 , по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с последн ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 52358.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3925 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.06.2020 до 24.07.2020
Обявяване на: 2020-07-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.76.108, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БИВОЛСКА БАРА", с пл ...

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 256608.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

пл. "Тодор Кирков"№1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
408/711 кв.м. /четиристотин и осем квадратни метра от седемстотин и единадесет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.515.12, по кадастралната карта и кадастралните реги ...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 651074.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 11150 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Стратеш"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.06.2020 до 10.07.2020
Обявяване на: 2020-07-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Склад ЛОВЕЧ

Склад ЛОВЕЧ

Цена: 50688.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 305 кв.м.

Северна индустриална зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Склад ЛОВЕЧ

Склад ЛОВЕЧ

Цена: 36828.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 357 кв.м.

Северна индустриална зона
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесе ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 51840.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 93 кв.м.

гр.Ловеч,кв.Продимчец,ул. "Стоян Цанков" №14
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 43952.501.8561 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди петстотин шестдесет и едно ) по кадаст ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 82650.24 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 13812 кв.м.

местност "Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.4.152 /четири три девет пет две точка четири точка сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със За ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 256608.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

пл. "Тодор Кирков"№1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 218952.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3053 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 38764.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 467 кв.м.

гр. Ловеч, ул."Търговска" №78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
5. Поземлен имот с идентификатор 43952.506.8290 сутерен, със застроена площ от 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица на СГКК Ловеч с площ от ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 13867.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 31 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 7293.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр.Ловеч, ул"Търговска" №78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 26 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 6451.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр.Ловеч, ул"Търговска" №78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 25 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 7264.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул."Търговска" №78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 24 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 86687.55 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1345 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.06.2020 до 03.07.2020
Обявяване на: 2020-07-06
Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по к ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 40880.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 89 кв.м.

ж.к. Здравец, бл.7, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Маркс – Енгелс“, на I /първи/ етаж в жилищна сграда – заводски блок 7 /седем/, построена върху държавна земя, парцел III / ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 30480.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 61 кв.м.

ж.к. Червен бряг, бл.111, вх. Д, ет.8, ап.21
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
АПАРТАМЕНТ № 21 /двадесет и едно/ находящ се в урбанизираната територия на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр.Ловеч, п.к. 5500, ж.к. Червен бряг, блок 111 /сто и ед ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 25960.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 765 кв.м.

ул."Полковник Жребков"№ 40
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизирана територия на гр. Ловеч, адрес: ул.“Полковник Жребков“ № 40, с ид. № 43952.501.8711, с площ по скица от 765 кв.м, заедно с построените в него ДВУЕТА ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 117200.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 651.07 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 227 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Стратеш"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Фабрика ЛОВЕЧ

Фабрика ЛОВЕЧ

Цена: 103372.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 442 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.519.617.1.4 , по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, аст Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с последно и ...

Фабрика ЛОВЕЧ

Фабрика ЛОВЕЧ

Цена: 130521.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3708 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.519.617 по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо ...

Парцел ЛОВЕЧ

Парцел ЛОВЕЧ

Цена: 190416.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17831 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.519.619 по КК и КР на гр.Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10/17.04,2007 г. на ИД на АГКК, с последно изменение, засягащо ...

Фабрика ЛОВЕЧ

Фабрика ЛОВЕЧ

Цена: 30152.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 128 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.02.2020 до 27.03.2020
Обявяване на: 2020-03-30
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор № 43952.501.8758.1 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г на ИД на АГКК, ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 8668755.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 373 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по к ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 51840.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 93 кв.м.

гр.Ловеч,кв.Продимчец,ул. "Стоян Цанков" №14
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 2020-04-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 43952.501.8561 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди петстотин шестдесет и едно ) по кадаст ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 50688.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 305 кв.м.

ул."Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно из ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 36828.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 357 кв.м.

ул."Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно из ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 329.88 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 372 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Гурко"№1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
IV – ти ( четвърти ) етаж от АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, която административна сграда е надстроена с четвърти етаж през 1986г., представляващ недвижим имот, без сутерен, находяща се в гр. Лове ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 43072.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 467 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
. Поземлен имот с идентификатор 43952.506.8290- сутерен, със застроена площ от 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица на СГКК Лове ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 15408.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 31 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8104.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 16 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.22, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 22 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрен ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8072.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.20, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 20 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрен ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 15272.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 33 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1, обект 19 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени ...

Търговски имот ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

Цена: 113732.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 126 кв.м.

гл. Ловеч, ул. "Търговска"№15
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.2301.1.17 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка е ...

Търговски имот ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

Цена: 21800.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 20 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" №15
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.2301.1.16 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 14440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 56 кв.м.

кв. "Вароша", ул. "Даскал Манол"№ 8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Ловеч, квартал „Вароша“, ул. „Даскал Манол“ № 8 /осем/, с идентификатор № 43952.515.320 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и петнад ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 24501.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесе ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 936000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 14750 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
II. Поземлен имот с идентификатор 43952.507.9625 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 590400.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 22418 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.9624 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две четири/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър ...

Гараж ЛОВЕЧ

Гараж ЛОВЕЧ

Цена: 5860.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24 кв.м.

гр.Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема гр. Ловеч, п.к. 5500, Неизвестна, вх. Б, ет. 0, който съгласно схема № 16 ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 51184.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к."Изгрев", бл. 412,вх.Б, ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
1.Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дв ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 47040.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 122 кв.м.

ул."Отец Паисий"№ 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2020 до 03.04.2020
Обявяване на: 2020-04-06
САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ „Д“, над партера на I /първи/ жилищен етаж на кота + 4.10 м. в триетажна жилищна сграда, построена в урегулиран поземлен имот /УПИ/, целият с площ от 324 ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 192.24 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 7115 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Равнището(И)"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралн ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 98.64 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3288 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Ташкипри"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-07
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралн ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 722.16 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24073 кв.м.

гр.Ловеч,местност"Ташкипри"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста е деветнадесет, точка, две ) по кадаст ...

Парцел ЛОВЕЧ

Парцел ЛОВЕЧ

Цена: 2829.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 264 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.516.58 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гра ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 243280.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3053 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 45504.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 250 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Христо Ботев" №53
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.02.2020 до 20.03.2020
Обявяване на: 2020-03-23
1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.529 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, петстотин двадесет и ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 157608.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 26817 кв.м.

гр. Ловеч, местност"Арман баир"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ земя с площ от 26 817 кв.м. ( двадесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра ), находящ се в землището на гр. Ловеч, Област Ловеч, местност „ ...

Търговски имот ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 90 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "22 Август" № 2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
1/3 ( една трета ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 43952.506.941 ( четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, едно ), с адрес : гр. Ловеч, п. ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 60 кв.м.

гр. Ловеч ,жк. "Здравец"ЕПЖБ 204, вход. Ж,етаж. 6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет), находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Здравец“, ЕПЖБ 204 (двеста и четири), вход „Ж“, на VII (седми) етаж, със застроена площ 60,73 (шестдесет цяло седемд ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 291936.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3053 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 285120.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

площад "Тодор Кирков" № 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 138600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 241 кв.м.

ж.к Младост
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
Сграда с идентификатор № 43952.511.107.1 /четири три девет пет две точка пет едно едно точка едно нула седем точка едно/, предназначение – Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1 /един/ ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 224440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 548 кв.м.

ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-22
Административна сграда, находяща се в гр. Ловеч, жилищен комплекс „Младост“, ул. „Стара планина“, състояща се от: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 547.50 /петстотин четиридес ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 44100.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 78 кв.м.

ул. 22 август № 11
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
157/685 /сто петдесет и седем върху шестстотин осемдесет и пет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 685 кв. м. /шестстотин осемдесет и пет кв. м./, находящ се в гр. ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 35100.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Търговска № 76
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.506.369.1.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка триста шестдесет и девет точка ...

Парцел ЛОВЕЧ

Парцел ЛОВЕЧ

Цена: 4584.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 909 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.533.124 по плана на новообразуваните имоти в местността „КАЛЕТО", град Ловеч, код по ЕКАТТЕ 43952, община Ловеч, одобрен със заповед № 46 ...

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 18880.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 39 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. " Младост ", бл. 322, вх. А, ет. 5, ап. 20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
АПАРТАМЕНТ № 20 / двадесет /, находящ се в урбанизирана територия на град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Младост“ бл. 322 / триста двадесе ...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 723416.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 433 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Стратеш"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Склад ЛОВЕЧ

Склад ЛОВЕЧ

Цена: 96319.50 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1345 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-10
Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по к ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 149680.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 280 кв.м.

гр. Ловеч, ул. Клокотница № 47/49
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
280/557 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч,община Ловеч,област Ловеч, с идентификатор 43952.507.639 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесе ...

Бензиностанция ЛОВЕЧ

Бензиностанция ЛОВЕЧ

Цена: 91833.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 13812 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.4.152 /четири три девет пет две точка четири точка сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със За ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 54900.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 76 кв.м.

гр. Ловеч, бул. "България" № 88, вх. Б, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, бул. „България“ № 88 /осемдесет и осем/, вх. ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 52894.08 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3925 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.76.108, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БИВОЛСКА БАРА", с пл ...

Парцел ЛОВЕЧ

Парцел ЛОВЕЧ

Цена: 4584.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 909 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 31.12.2019 до 31.01.2020
Обявяване на: 2020-02-03
Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.533.124 по плана на новообразуваните имоти в местността „КАЛЕТО", град Ловеч, код по ЕКАТТЕ 43952, община Ловеч, одобрен със заповед № 46 ...

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 23008.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 58 кв.м.

гр. Ловеч ж.к. "Младост", блок. 309,вход "Б", етаж 5. ап. 15
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.511.50.13.15 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет точка тринадесет точка петн ...

Фабрика ЛОВЕЧ

Фабрика ЛОВЕЧ

Цена: 30628.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 376 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.12.2019 до 24.01.2020
Обявяване на: 2020-01-27
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор № 43952.501.8758.1 по КК и ЬСР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г на ИД на АГКК, ...

Гараж ЛОВЕЧ

Гараж ЛОВЕЧ

Цена: 6512.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24 кв.м.

гр. Ловеч жк. "Изгрев" Бл. 412 Вх. Б ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема гр. Ловеч, п.к. 5500, Неизвестна, вх. Б, ет. 0, който съгласно схема № 16 ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 56872.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Ловеч жк. "Изгрев" Бл. 412 Вх. Б ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дван ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 93 кв.м.

гр. Ловеч ,кв. Продимчец, ул. "Стоян Цанков" №14
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 31.12.2019 до 31.01.2020
Обявяване на: 2020-02-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 43952.501.8561 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди петстотин шестдесет и едно ) по када ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 1040000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 14750 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.9624 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две четири/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 656000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 22418 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.9619 / четири три девет пет две,точка, пет нула седем,точка, девет шест едно девет/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър К ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к."Здравец" ЕПЖБ 204, вход "Ж", ет.6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет), находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Здравец“, ЕПЖБ 204 (двеста и четири), вход „Ж“, на VII (седми) етаж, със застроена площ 60,73 (шестдесет цяло седемд ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 118296.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 27302.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 765 кв.м.

ул."Полковник Жребков"№ 40
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизирана територия на гр. Ловеч, адрес: ул.“Полковник Жребков“ № 40, с ид. № 43952.501.8711, с площ по скица от 765 кв.м, заедно с построените в него ДВУЕТА ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 45712.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 92 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 43952.506.13.1.39 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г, на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 37296.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 89 кв.м.

ж.к. Здравец, бл.7, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Маркс – Енгелс“, на I /първи/ етаж в жилищна сграда – заводски блок 7 /седем/, построена върху държавна земя, парцел III / ...

Парцел ЛОВЕЧ

Парцел ЛОВЕЧ

Цена: 3144.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 234 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.516.58 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гра ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

съдия изпълнител ловеч имоти в ловеч от съда апартаменти ловеч съда имоти в ловеч от съда съдия изпълнител ловеч чси ловеч апартаменти ловеч съда чси ловеч ивелина чси ловеч румен димитров частен съдебен изпълнител ловеч