Чси Имоти > Ловеч >

ЧСИ Ловеч

Всички имоти в Ловеч от ЧСИ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 157608.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 26817 кв.м.

гр. Ловеч, местност"Арман баир"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ земя с площ от 26 817 кв.м. ( двадесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра ), находящ се в землището на гр. Ловеч, Област Ловеч, местност „ ...

Търговски имот ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

Цена: 39600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 90 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "22 Август" № 2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
1/3 ( една трета ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 43952.506.941 ( четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, едно ), с адрес : гр. Ловеч, п. ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 23400.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 60 кв.м.

гр. Ловеч ,жк. "Здравец"ЕПЖБ 204, вход. Ж,етаж. 6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет), находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Здравец“, ЕПЖБ 204 (двеста и четири), вход „Ж“, на VII (седми) етаж, със застроена площ 60,73 (шестдесет цяло седемд ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 291936.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3053 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 285120.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

площад "Тодор Кирков" № 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.02.2020 до 13.03.2020
Обявяване на: 2020-03-16
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 138600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 241 кв.м.

ж.к Младост
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.02.2020 до 06.03.2020
Обявяване на: 2020-03-09
Сграда с идентификатор № 43952.511.107.1 /четири три девет пет две точка пет едно едно точка едно нула седем точка едно/, предназначение – Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1 /един/ ...

Други ЛОВЕЧ

Цена: 224440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 548 кв.м.

ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-22
Административна сграда, находяща се в гр. Ловеч, жилищен комплекс „Младост“, ул. „Стара планина“, състояща се от: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 547.50 /петстотин четиридес ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 44100.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 78 кв.м.

ул. 22 август № 11
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
157/685 /сто петдесет и седем върху шестстотин осемдесет и пет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 685 кв. м. /шестстотин осемдесет и пет кв. м./, находящ се в гр. ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 35100.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Търговска № 76
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.506.369.1.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка триста шестдесет и девет точка ...

Парцел ЛОВЕЧ

Цена: 4584.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 909 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.533.124 по плана на новообразуваните имоти в местността „КАЛЕТО", град Ловеч, код по ЕКАТТЕ 43952, община Ловеч, одобрен със заповед № 46 ...

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 18880.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 39 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. " Младост ", бл. 322, вх. А, ет. 5, ап. 20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
АПАРТАМЕНТ № 20 / двадесет /, находящ се в урбанизирана територия на град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Младост“ бл. 322 / триста двадесе ...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 723416.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 433 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Стратеш"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Склад ЛОВЕЧ

Склад ЛОВЕЧ

Цена: 96319.50 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1345 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-10
Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по к ...

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 149680.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 280 кв.м.

гр. Ловеч, ул. Клокотница № 47/49
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
280/557 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч,община Ловеч,област Ловеч, с идентификатор 43952.507.639 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесе ...

Бензиностанция ЛОВЕЧ

Бензиностанция ЛОВЕЧ

Цена: 91833.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 13812 кв.м.

гр. Ловеч, местност "Полето"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.4.152 /четири три девет пет две точка четири точка сто петдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със За ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 54900.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 76 кв.м.

гр. Ловеч, бул. "България" № 88, вх. Б, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, бул. „България“ № 88 /осемдесет и осем/, вх. ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 52894.08 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3925 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 14.01.2020 до 14.02.2020
Обявяване на: 2020-02-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.76.108, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БИВОЛСКА БАРА", с пл ...

Парцел ЛОВЕЧ

Парцел ЛОВЕЧ

Цена: 4584.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 909 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 31.12.2019 до 31.01.2020
Обявяване на: 2020-02-03
Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.533.124 по плана на новообразуваните имоти в местността „КАЛЕТО", град Ловеч, код по ЕКАТТЕ 43952, община Ловеч, одобрен със заповед № 46 ...

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 23008.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 58 кв.м.

гр. Ловеч ж.к. "Младост", блок. 309,вход "Б", етаж 5. ап. 15
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.01.2020 до 07.02.2020
Обявяване на: 2020-02-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.511.50.13.15 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет точка тринадесет точка петн ...

Фабрика ЛОВЕЧ

Фабрика ЛОВЕЧ

Цена: 30628.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 376 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.12.2019 до 24.01.2020
Обявяване на: 2020-01-27
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор № 43952.501.8758.1 по КК и ЬСР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г на ИД на АГКК, ...

Гараж ЛОВЕЧ

Гараж ЛОВЕЧ

Цена: 6512.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24 кв.м.

гр. Ловеч жк. "Изгрев" Бл. 412 Вх. Б ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема гр. Ловеч, п.к. 5500, Неизвестна, вх. Б, ет. 0, който съгласно схема № 16 ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 56872.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 126 кв.м.

гр. Ловеч жк. "Изгрев" Бл. 412 Вх. Б ет. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дван ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 57600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 93 кв.м.

гр. Ловеч ,кв. Продимчец, ул. "Стоян Цанков" №14
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 31.12.2019 до 31.01.2020
Обявяване на: 2020-02-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 43952.501.8561 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди петстотин шестдесет и едно ) по када ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 1040000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 14750 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.9624 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две четири/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 656000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 22418 кв.м.

ул."Подп. Александър Кусев"№20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.507.9619 / четири три девет пет две,точка, пет нула седем,точка, девет шест едно девет/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър К ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 26000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 60 кв.м.

ж.к."Здравец" ЕПЖБ 204, вход "Ж", ет.6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-03
АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет), находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Здравец“, ЕПЖБ 204 (двеста и четири), вход „Ж“, на VII (седми) етаж, със застроена площ 60,73 (шестдесет цяло седемд ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 118296.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 27302.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 765 кв.м.

ул."Полковник Жребков"№ 40
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизирана територия на гр. Ловеч, адрес: ул.“Полковник Жребков“ № 40, с ид. № 43952.501.8711, с площ по скица от 765 кв.м, заедно с построените в него ДВУЕТА ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 45712.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 92 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-11
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 43952.506.13.1.39 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г, на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 37296.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 89 кв.м.

ж.к. Здравец, бл.7, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Маркс – Енгелс“, на I /първи/ етаж в жилищна сграда – заводски блок 7 /седем/, построена върху държавна земя, парцел III / ...

Парцел ЛОВЕЧ

Парцел ЛОВЕЧ

Цена: 3144.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 234 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 2020-01-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.516.58 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гра ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 27224.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

ул."Осъмска"№ 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесе ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 56320.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 305 кв.м.

ул."Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 40920.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 357 кв.м.

ул."Баховско шосе"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1500 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.188.4 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: местно ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 348 кв.м.

ул."Уста Колю Фичето"№ 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
Реално обособената ЧАСТ ОТ ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ на пететажна масивна сграда, която част от етажа е със застроена площ от 348 кв.м /триста четиридесет и осем/, находящ се в гр. Ловеч, Общежити ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 50560.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 103 кв.м.

ул."Христо Ботев"№ 53
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.529 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, петстотин двадесет и ...

Търговски имот ЛОВЕЧ

Търговски имот ЛОВЕЧ

Цена: 44000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 90 кв.м.

ул."22 Август"№2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.12.2019 до 03.01.2020
Обявяване на: 2020-01-06
1/3 ( една трета ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 43952.506.941 ( четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, шест, точка, девет, четири, едно ), с адрес : гр. Ловеч, п. ...

Фабрика ЛОВЕЧ

Фабрика ЛОВЕЧ

Цена: 58771.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3925 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.76.108, по КК и КР на град Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „БИВОЛСКА БАРА", с пл ...

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Цена: 4584.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 909 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.533.124 по плана на новообразуваните .моти в местността „КАЛЕТО", град Ловеч, код по ЕКАТТЕ 43952, община Ловеч, одобрен със заповед № 46 ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 15148.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 228 кв.м.

кв. "Вароша", ул. "Даскал Манол"№ 8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Ловеч, квартал „Вароша“, ул. „Даскал Манол“ № 8 /осем/, с идентификатор № 43952.515.320 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и петнад ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 44949.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 467 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Поземлен имот с идентификатор 43952.506.8290- сутерен, със застроена площ от 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица на СГКК Ловеч с площ от 4 ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 15422.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 31 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 26 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 7171.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 25 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8056.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 24 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 15307.20 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 34 кв.м.

ул."Търговска"№ 78, ет.1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-23
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.19, находящ се в град Ловеч, ул „Търговска“ № 78, ет.1, обект 19 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 285336.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

пл."Тодор Кирков"№ 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 213.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 7115 кв.м.

гр. Ловеч, местност "РАВНИЩЕТО/И/"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралн ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 109.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 3288 кв.м.

гр. Ловеч, местност "ТАШКИПРИ"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.5 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и деветнадесет, точка, пет) по кадастра ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 802.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24073 кв.м.

гр. Ловеч, местност "ТАШКИПРИ"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.219.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста е деветнадесет, точка, две ) по кадаст ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 184630.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 26817 кв.м.

гр. Ловеч, ул. " Плевенско шосе " № 1, местност " Арман баир "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 2019-12-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ земя с площ от 26 817 кв.м. ( двадесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни метра ), находящ се в землището на гр. Ловеч, Област Ловеч, местност „ ...

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Земеделска земя ЛОВЕЧ

Цена: 27906.48 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 9000 кв.м.

гр. Ловеч, местност " Маданското "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.248.30 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста четиридесет и осем, точка, тридесет) по кадастрална карта и кадастрални регис ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 154000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 237 кв.м.

ж.к. "Младост"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 2019-12-16
Сграда с идентификатор № 43952.511.107.1 /четири три девет пет две точка пет едно едно точка едно нула седем точка едно/, предназначение – Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1 /един/ ...

Фабрика ЛОВЕЧ

Фабрика ЛОВЕЧ

Цена: 34032.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1140 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор № 43952.501.8758.1 по КК и КР на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г на ИД на АГКК, р ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 50000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 344 кв.м.

гр. Ловеч, общежитие " Иванка Дачева ", ул. " Уста Колю Фичето ", ет. 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
Реално обособената ЮЖНА ЧАСТ ОТ ТРЕТИ ЕТАЖ на пет етажна масивна сграда, която част от етажа е със застроена площ от 343.58 кв.м. /триста четиридесет и три кв.м. и петдесет и осем кв.см./ ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 64000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 93 кв.м.

гр. Ловеч, кв. " Продимчец ", ул. " Стоян Цанков " № 14
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 43952.501.8561 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди петстотин шестдесет и едно ) по кадаст ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 61000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 76 кв.м.

бул."България"№88
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, бул. „България“ № 88 /осемдесет и осем/, вх. ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 46800.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 108 кв.м.

ул."Св. Св. Кирил и Методий"№16/18
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
120/499 /сто и двадесет от четиристотин деветдесет и девет/ квадратни метра от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.8408 /четири три девет пет две точка пет нула шест точка осем четир ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 107 кв.м.

ул."Цачо Сяров"№1, ет.2, ап.4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 22.10.2019 до 22.11.2019
Обявяване на: 2019-11-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.514.32.4.3 /четири три девет пет две точка пет едно четири точка три две точка четири точка три/ по кадастралната карта и кадастралните р ...

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Едностаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 19872.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 39 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. " Младост ", бл. 322, вх. А, ет. 5, ап. 20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
АПАРТАМЕНТ № 20 / двадесет /, находящ се в урбанизирана територия на град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Младост“ бл. 322 / триста двадесе ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 40788.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 109 кв.м.

гр. Ловеч, ул. " Любен Каравелов " № 9, ет. 2, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.10.2019 до 01.11.2019
Обявяване на: 2019-11-04
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ С кад. № №43952.506.141.1.4 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка сто четиридесет и едно точка едно т ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 293760.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 733 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 08.10.2019 до 08.11.2019
Обявяване на: 2019-11-11
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.608, находящ се в гр. Ловеч, Северна промишлена зона, с площ 3053 кв.м. /три хиляди петдесет и три квадратни метра/, съставляващ по дей ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 41440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 89 кв.м.

ж.к. Здравец, бл.7, ет.2, ап.6
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Маркс – Енгелс“, на I /първи/ етаж в жилищна сграда – заводски блок 7 /седем/, построена върху държавна земя, парцел III / ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 14400.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 65 кв.м.

кв."Гозница"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 11.09.2019 до 11.10.2019
Обявяване на: 2019-10-14
ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда – северен близнак и ГАРАЖ, застроени в държавно дворно място, находящо се в гр. Ловеч, кв. „Гозница“, с пространство от 1 100 кв. м. /хиляда и сто кв ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 28800.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 61 кв.м.

ж.к. " Здравец ", ЕПЖБ 204, вх. Ж, ет. 7, ап. 20
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет), находящ се в град Ловеч, жилищен комплекс „Здравец“, ЕПЖБ 204 (двеста и четири), вход „Ж“, на VII (седми) етаж, със застроена площ 60,73 (шестдесет цяло седемд ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 83 кв.м.

ул."Отец Паисий"№ 23, ет.2
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
AПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.513.2037.1.3 / четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди тридесет и седем точка едно точка три / ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 30336.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 765 кв.м.

ул."Полковник Жребков"№ 40
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизирана територия на гр. Ловеч, адрес: ул.“Полковник Жребков“ № 40, с ид. № 43952.501.8711, с площ по скица от 765 кв.м, заедно с построените в него ДВУЕТА ...

Производствен имот ЛОВЕЧ

Производствен имот ЛОВЕЧ

Цена: 131440.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 4833 кв.м.

Северна промишлена зона гр. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 18.09.2019 до 18.10.2019
Обявяване на: 2019-10-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, кад. № 43952.502.332 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и д ...

Гараж ЛОВЕЧ

Гараж ЛОВЕЧ

Цена: 6760.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 24 кв.м.

Жилищен комплекс " Изгрев ", бл. 412, вх. Б, ет. 0
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема гр. Ловеч, п.к. 5500, Неизвестна, вх. Б, ет. 0, който съгласно схема № 16 ...

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Многостаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 59860.80 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 126 кв.м.

Жилищен комплекс " Изгрев ", бл. 412, вх. Б, ет. 1, ап. 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
Апартамент № 1 /едно/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, жилищен комплекс „Изгрев“, бл. 412 /четиристотин и дван ...

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Двустаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 39000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 61 кв.м.

ул. Търговска № 76
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.09.2019 до 05.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА-АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 43952.506.369.1.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и шест точка триста шестдесет и девет точка ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 49000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 78 кв.м.

ул. "22-ри август" № 11
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.09.2019 до 05.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
157/685 /сто петдесет и седем върху шестстотин осемдесет и пет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 685 кв. м. /шестстотин осемдесет и пет кв. м./, находящ се в гр. ...

Вила ЛОВЕЧ

Вила ЛОВЕЧ

Цена: 723002.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 11150 кв.м.

местност " Стратеш "
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор № 43952.272.458 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста седемдесет и две, точка, четиристотин петдесет и осем/ по када ...

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Етаж от къща ЛОВЕЧ

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 103 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Христо Ботев" № 53
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.09.2019 до 04.10.2019
Обявяване на: 2019-10-07
1/2 (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.506.529 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, петстотин двадесет и ...

Къща ЛОВЕЧ

Къща ЛОВЕЧ

Цена: 16832.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 56 кв.м.

гр. Ловеч, кв. "Вароша", ул. Даскал Манов" № 8
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Ловеч, квартал „Вароша“, ул. „Даскал Манол“ № 8 /осем/, с идентификатор № 43952.515.320 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и петнад ...

Заведение ЛОВЕЧ

Заведение ЛОВЕЧ

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 27 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Иван Драсов" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – КАФЕ АПЕРИТИВ с площ по документи 26.98 кв. м. /двадесет и шест цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра/, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Иван Драсов“ № 5, построен ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 2376.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 180 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
2/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.6.2 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 1680.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 19 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
1/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315Л539.7.1 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с а ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 6168.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 70 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
1/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.6.1 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 6728.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 39 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.9 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Летни ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 9576.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 77 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.5 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Летни ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 122736.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 906 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.3 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Летни ...

Склад ЛОВЕЧ

Склад ЛОВЕЧ

Цена: 11288.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 120 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
Обявяване на: 2019-09-09
СГРАДА с идентификатор 43476.315.1539.4 по КК и КР на град Летница, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: град Летни ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 317040.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Хотел ЛОВЕЧ

Хотел ЛОВЕЧ

Цена: 317040.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 1010 кв.м.

гр. Ловеч, пл. Тодор Кирков 1
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 27.08.2019 до 27.09.2019
Обявяване на: 2019-09-30
КАФЕ-АПЕРИТИВ с ХОТЕЛ „Покрит мост“, с разгъната застроена площ 1010 /хиляда и десет/ кв.м., състоящ се от обособени приземен и мецанинов етаж с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесе ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 21293.22 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Целия ЕТАЖ ЕДИНАДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.12 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста се ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 21293.22 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Целия ЕТАЖ ДЕСЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.11 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 21182.99 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Целия ЕТАЖ ДЕВЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.10 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемде ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 22160.43 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 246 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесе ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 57074.40 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 305 кв.м.

гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1012 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 42804.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 357 кв.м.

гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно измен ...

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Тристаен апартамент ЛОВЕЧ

Цена: 30800.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 76 кв.м.

гр. Ловеч, ж.к. "Младост", бл. 315, вх. "Д", ет. 2, ап. 4
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-14
Апартамент № 4 /четири/, с идентификатор 43952.511.54.65.6 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и единадесет, точка, петдесет и четири, точка, шестдесет и ...

Други ЛОВЕЧ

Други ЛОВЕЧ

Цена: 26085.60 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 348 кв.м.

Общежитие "Иванка Дачева", ул. Уста Колю Фичето" № 5
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 13.08.2019 до 13.09.2019
Обявяване на: 2019-09-16
Реално обособената ЧАСТ ОТ ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ на пететажна масивна сграда, която част от етажа е със застроена площ от 348 кв.м /триста четиридесет и осем/, находящ се в гр. Ловеч, Общежити ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 49944.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 467 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Поземлен имот с идентификатор 43952.506.8290- сутерен, със застроена площ от 416 /четиристотин и шестнадесет/ кв.м., съгласно акт за собственост, а съгласно скица на СГКК Ловеч с площ от 4 ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 17136.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 31 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.27, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 27 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 9000.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.26, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 26 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 7968.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.25, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 25 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Офис ЛОВЕЧ

Офис ЛОВЕЧ

Цена: 8952.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 17 кв.м.

гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 78
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 30.07.2019 до 30.08.2019
Обявяване на: 2019-09-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.8290.1.24, находящ се в град Ловеч, ул. „Търговска“ № 78, ет.1, обект 24 по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени съ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

съдия изпълнител ловеч имоти в ловеч от съда апартаменти ловеч съда имоти в ловеч от съда съдия изпълнител ловеч чси ловеч апартаменти ловеч съда чси ловеч ивелина чси ловеч румен димитров частен съдебен изпълнител ловеч