Чси Имоти > София > Земеделска земя

ЧСИ София - Продажба на апартаменти и ипотекирани имоти от банки

Всички имоти Земеделска земя в София от ЧСИ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 129480.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 765 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
Поземлен имот в нерегулирана територия – земеделска територия – нива с площ от 0.765 дка /седемстотин шестдесет и пет кв.м./, четвърта категория , находяща се в гр. София, район Витоша, кв ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 533260.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3731 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
Нерегулиран поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява поземлен и ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 473360.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3164 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 22.06.2020 до 22.07.2020
Обявяване на: 2020-07-23
Поземлен имот в нерегулирана територия, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представля ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 372544.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 13600 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1353.145 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда триста петдесет и три, точка, сто четиридесет и пет/, находящ се в гр. София, общ ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 263906.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6197 кв.м.

гр. София, район Подуене, ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Стефан консулов" , местност СОЛЕНИКА
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 2020-03-20
Недвижими имоти, находящи се в гр. София, Столична Община, район Подуяне, а именно:   1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, целият с площ от 1 785 (хиляда седемстотин осемдесет и пет ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 138816.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 765 кв.м.

местност Банище
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Поземлен имот в нерегулирана територия – земеделска територия – нива с площ от 0.765 дка /седемстотин шестдесет и пет кв.м./, четвърта категория , находяща се в гр. София, район Витоша, кв ...

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 571752.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3731 кв.м.

местност Банище
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Нерегулиран поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява поземлен и ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 507600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3164 кв.м.

местност Банище
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 10.02.2020 до 10.03.2020
Обявяване на: 2020-03-11
Поземлен имот в нерегулирана територия, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представля ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 29600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3700 кв.м.

местността "Перяновец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ - НИВА, с площ от 3,700 (три декара и седемстотин кв. м.) дка, четвърта категория, находяща се в местност „Перяновец“, представляваща имот №039088 (нула три девет нула ...

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 29600.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3700 кв.м.

местността "Перяновец"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 2020-02-21
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ - НИВА, с площ от 3,700 (три декара и седемстотин кв. м.) дка, четвърта категория, находяща се в местност „Перяновец“, представляваща имот №039088 (нула три девет нул ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 21870.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2 кв.м.

местността „Вирове”
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 05.04.2012 г., собственост на „Казо“ ЕООД, а именно: Поземлен имот – ливада, нахо ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 32400.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5201 кв.м.

с. Кубратово, район Нови Искър, местност ТВЪРДАКО
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 13.01.2020 до 13.02.2020
Обявяване на: 2020-02-14
ЛИВАДА (пета категория), находяща се в с. Кубратово, Столична община, район „Нови Искър“, с площ 5201 кв.м. (пет хиляди двеста и един квадратни метра), съставляваща имот № 018068 (шестдесе ...

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 154240.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 765 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Поземлен имот в нерегулирана територия – земеделска територия – нива с площ от 0.765 дка /седемстотин шестдесет и пет кв.м./, четвърта категория , находяща се в гр. София, район Витоша, кв ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 635280.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3731 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Нерегулиран поземлен имот, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява поземлен и ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 564000.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3164 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
Поземлен имот в нерегулирана територия, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК представля ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 109760.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 3120 кв.м.

местност "Тунесвет"
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 2019-11-29
О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20128440400689 Подписаната Помощник – частен съдеден изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на ...

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 33602.40 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 5201 кв.м.

с. Кубратово, район Нови Искър, местност „ТВЪРДАКО“
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 17.09.2019 до 17.10.2019
Обявяване на: 2019-10-18
ЛИВАДА (пета категория), находяща се в с. Кубратово, Столична община, район „Нови Искър“, с площ 5201 кв.м. (пет хиляди двеста и един квадратни метра), съставляваща имот № 018068 (шестдесе ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 123200.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 6480 кв.м.

гр. София, район Люлин, Филиповци, местност Шевовица
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, пета категория, с планоснимачен номер 023067 (нула две три нула шест седем), находящ се в землището на кв. Филиповци с ЕКАТТЕ 99128 (деветдесет и девет хиляди сто два ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 536224.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 15669 кв.м.

гр. София, местност Толева махала и Република - 2
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 15669 кв.м. (петнадесет хиляди шестотин шестдесет и девет квадратни метра) по приложена скица, съставляващ имот с планоснимачен №213 (двеста и тринадесет), ...

Земеделска земя СОФИЯ

Земеделска земя СОФИЯ

Цена: 37440.00 лв.

Населено място: СОФИЯ
Квадратура 2248 кв.м.


Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
ЛИВАДА с площ от 2248 кв.м., м. "Средна могила" - имот пл. №091027, находящ се в землището на кв. "Суходол", гр. София, при граници: отгоре - имот пл. №091026 и имот пл. №091025, отляво - ...

Евтини имоти от ЧСИ СОФИЯ?

Имоти в София на търг от ЧСИ София е столицата и най-големият град в България. Това го прави и най-търсения град за недвижими имоти в страната. Въпреки това, не всеки може да си позволи да закупи имот в София на пазарната цена. За тези хора, които търсят имот в София на по-достъпна цена, имотите на търг от ЧСИ са добра възможност. Как работят имотите на търг от ЧСИ? Когато собственикът на имот не може да изплати дълговете си, той може да бъде принудително продаден на търг от ЧСИ. Тези търгове се провеждат публично и всеки може да участва в тях. Цената на имота на търга започва от начална цена, която е определена от ЧСИ. След това купувачите могат да наддават, като предлагат по-висока цена. Имотът се продава на този, който предложи най-високата цена. Какви видове имоти се продават на търг от ЧСИ? На търг от ЧСИ могат да се продават различни видове имоти, включително: Жилищни имоти: апартаменти, къщи, вили Нежилищни имоти: офиси, магазини, складове, земя Как да намеря имоти на търг от ЧСИ в София? Имотите на търг от ЧСИ се публикуват в интернет сайтовете на ЧСИ. Можете също така да се свържете с ЧСИ, за да получите информация за предстоящи търгове. Какви са предимствата и недостатъците на имотите на търг от ЧСИ? Предимства: По-ниска цена от пазарната По-голям избор от имоти Възможност за закупуване на имот, който не е наличен на пазара Недостатъци: Необходимост от внимателно проучване на имота Възможност за евентуални проблеми с имота Заключение Имоти на търг от ЧСИ могат да бъдат добра възможност за хора, които търсят имот в София на по-достъпна цена. Въпреки това, преди да участвате в търг, е важно да направите внимателно проучване на имота и да сте наясно с потенциалните рискове. Изгодни Цени и Отстъпки Една от ключовите предимства на участието в търгове от ЧСИ е възможността за закупуване на имоти на изключително конкурентни цени. Често, тези имоти са обект на изпълнително производство, където цената може да бъде значително по-ниска от пазарната стойност. Това предоставя идеална възможност за инвеститори да придобият имоти с дългосрочен потенциал за печалба. Разнообразие от Обекти Търговете от ЧСИ в София обхващат разнообразни видове имоти - апартаменти, къщи, офиси, търговски площи и земеделски земи. Това предоставя възможност за всеки вид инвеститор или купувач да намери подходящ обект според своите нужди и цели. Процес на Купуване и Законосъобразност Процесът на участие в търгове от ЧСИ е добре регулиран и законосъобразен. Имотите са добре документирани, а ЧСИ осигуряват прозрачност и сигурност по време на целия процес на продажба. Това е особено важно за тези, които търсят безопасни и законосъобразни инвестиции в недвижими имоти. Инвестиционен Потенциал София се развива бързо, като инвестиционен хъб, и търговете от ЧСИ предоставят отлична възможност за влизане на пазара с инвестиции в различни сектори на недвижимите имоти. Тези търгове са често свързани с разнообразни проекти за развитие или със стойности под оценките на пазара, което увеличава инвестиционния потенциал. Заключение Търговете от ЧСИ в София са вълнуваща възможност за всеки, който търси недвижим имот със значително инвестиционно предимство. Важно е обаче да се проведе задълбочено изследване и консултация със специалист, за да се гарантира успешната реализация на сделката. С участието в търговете от ЧСИ в София, инвеститорите могат да открият скрити бижута в недвижимите имоти и да направят умни и изгодни инвестиции.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в София

автомивка продава софия автомивка продава софия продавам автомивка софия чси софия апартаменти от съдия изпълнител софия апартаменти на търг софия имоти на търг софия парцел за автомивка софия апартаменти от чси софия имоти от чси софия