Чси Имоти > Велико Търново >

ЧСИ Велико Търново

Всички имоти в Велико Търново от ЧСИ

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1325 кв.м.

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 15000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1325 кв.м.

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 92472.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.08.2019 до 20.09.2019
Обявяване на: 2019-09-24
АПАРТАМЕНТ № 33, на шести жилищен етаж от вход „В” на „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОФИСИ – СЕКЦИЯ Б И СЕКЦИЯ В”, построена на основание Договор за учредяване право на строеж върху общинска з ...

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 22640.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 372 кв.м.

ул. "Братя Миладинова" № 8
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
Обявяване на: 2019-09-20
3/4 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І - 566 /едно римско за петстотин шестдесет и шест арабско/ с идентификатор 10447.508.104, в строителен квартал 275 /двеста седемдесет и пет/ п ...

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 70164.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 105 кв.м.

ул. "Панайот Типографов" № 24, вх. Б, ет.1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.508.297.1.3, който след проучване от страна на вещото лице се установи, че включва и ОБЕКТ с идентификатор 10447.508.297.1.4, находящ се на първо ...

Мезонет ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Мезонет ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 140536.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 139 кв.м.

ул. Бузлуджа № 24 - А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.08.2019 до 24.09.2019
Обявяване на: 2019-09-25
Недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 24-А, а именно: АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), мезонет, от жилищна сграда с търговски обекти, със застроена площ на апартамент ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 4560.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Константин Паница,гараж 18
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
Обявяване на: 2019-09-17
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 16.08.2019 г. до 16.09.2019 г. с обявяване на 17.09.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 162080.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул. "Васил Левски" №1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.08.2019 до 17.09.2019
Обявяване на: 2019-09-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 10447.513.416.1.1, съгласно Схема №15-138429-18.02.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 83880.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. Ален мак № 6Б ,вх. А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
Недвижим имот, находящ се в град Велико Търново, ул. Ален мак № 6Б, вх. А и представляващ 48/3700 идеални части от УПИ IV в квартал 25 с идентификатор на ПИ 10447.503.37, целият с площ от ...

Земеделска земя ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 64395.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 43154 кв.м.

местност Стамовото
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 10.08.2019 до 10.09.2019
Обявяване на: 2019-09-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16359.10.79, съгласно Скица № 15 - 326531 - 11.04.2019г. на СГКК Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 153144.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 179 кв.м.

ул.Любен Каравелов № 71
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.08.2019г. до 09.09.2019г. с обявяване на 10.09.2019г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 153144.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 179 кв.м.

ул.Любен Каравелов № 71
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.08.2019г. до 09.09.2019г. с обявяване на 10.09.2019г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 38908.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 79 кв.м.

ул.Плиска 5,вх.А,ет.5,ап.10
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
Обявяване на: 2019-09-03
½ ИД. Ч. (ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНА ЧАСТ) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.503.75.1.29 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и три точка седемдесет и ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 11530.66 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 122 кв.м.

ул.Панайот Типографов 62
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
1/12 /една дванадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.508.226, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.“Панайот Типограф“№62, с предназначение – урбанизирана те ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 1489.34 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 26 кв.м.

ул.Панайот Типограф №62
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 26.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
1/6 /една шеста/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.226.1.2 (Едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, нула, осем, точка, две, две, шест, точка, едн ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 51392.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 75 кв.м.

гр.Велико Търново, ул.„Полтава“№5, вх.В, ет.3, ап.5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
Обявяване на: 2019-09-10
3/4 /три четвърти/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА, с идентификатор 10447.502.9.26.7 съгласно Схема №15-572357-26.06.2019 г. на СГКК гр. Велико Търново, находящ се в гр.Вели ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 13622.40 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 49 кв.м.

ул. "Сливница" № 32
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 29.07.2019 до 29.08.2019
Обявяване на: 2019-08-30
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ намиращ се на партерен етаж на жилищна сграда, построена в УПИ XIII – 1824, кв. 180 по ПУП на града от ЖСК „Албена”, със застроена площ на магазина 48,78кв.м., ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 150064.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
2. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, а именно: 1./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.505.310, представляващ парцел ХІV - За складова база, квартал 563 с площ от 500 кв. ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 298684.42 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1510 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.07.2019 до 26.08.2019
Обявяване на: 2019-08-27
1. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.505.309, представляващ по стар регулационен план парцел ХV - За складова база, квартал 5 ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 7456.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/6 идеална част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. Освобожение № 48, а именно: Търговски обект - магазин, построен в УПИ V - 282, в квартал 36 по подробния устройствен ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 7456.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 95 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
1/6 идеална част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. Освобожение № 48, а именно: Търговски обект - магазин, построен в УПИ V - 282, в квартал 36 по подробния устройствен ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 83880.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. Ален мак № 6Б ,вх. А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.07.2019 до 09.08.2019
Обявяване на: 2019-08-10
Недвижим имот, находящ се в град Велико Търново, ул. Ален мак № 6Б, вх. А и представляващ 48/3700 идеални части от УПИ IV в квартал 25 с идентификатор на ПИ 10447.503.37, целият с площ от ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 23464.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 60 кв.м.

жк. Картала, ул. Панайот Хитов № 5
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 04.08.2019 до 04.09.2019
Обявяване на: 2019-09-05
СЛАДКАРСКА РАБОТИЛНИЦА на първи приземен етаж с площ от 60 кв.м състоящ се от работно помещение, склад суровини, склад готова продукция и експедиция и баня и тоалетна, при граници: изток - ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 45943.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 75 кв.м.

ул."Д.Чоканов"№3, вх.В, ет.6,ап.18
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.07.2019 до 20.08.2019
Обявяване на: 2019-08-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.355.3.18 по КККР на гр. Велико търново, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.“Деньо Чоканов“№3, вх.В, ет.6, ап.18, който ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 24400.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Стефан Стамболов 50
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
САМО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.453.1.8, Съгласно Схема № 15-117744-11.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търно ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 7588.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.506.244.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Тър ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 7588.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 15 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.506.244.3.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Тър ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 40567.68 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

ул. „Независимост” № 3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.07.2019 до 06.08.2019
Обявяване на: 2019-08-07
Недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, а именно: МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, със ...

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 66400.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 81 кв.м.

град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №37, вх.Б, ет.-1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.14, Съгласно Схема № 15-959114-27.12.2018 г.на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, об ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 30604.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 30 кв.м.

град Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №37, вх.Б, ет.0,
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.07.2019 до 13.08.2019
Обявяване на: 2019-08-14
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.10, съгласно Схема № 15-959098-27.12.2018 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 94000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 600 кв.м.

кв. Чолаковци
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.07.2019 до 08.08.2019
Обявяване на: 2019-08-09
УРУГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десет римско/ с идентификатор 10447.516.212 - „За обществено обслужване“, в кварал 7 „А“ /седем буква „А“/, по подробния устройствен план на града, целият с пл ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 13240.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 23 кв.м.

ул.„Георги Измирлиев“ №4
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.07.2019 до 06.08.2019
Обявяване на: 2019-08-07
1/2 /една втора/ идеална част от СГРАДА с идентификатор 10447.515.25.1, находяща се в гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, съгласно Скица на сграда № 15 – 199872 ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 103068.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 94 кв.м.

гр.Велико Търново, ул.“Полтава“№3-И, ет.1, ап.3А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.07.2019 до 06.08.2019
Обявяване на: 2019-08-07
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.12.1.3, съгласно Схема №15-654467-12.09.2018 г. по кадастраланата карта и и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-86/19. ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 119176.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 126 кв.м.

гр.Велико Търново, ул.“Полтава“№3, вх.З, ет.5, ап.20,
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.07.2019 до 06.08.2019
Обявяване на: 2019-08-07
37/42 /тридесет и седем на четиридесет и две/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.13.1.20, съгласно Схема №15-651813-12.09.2018 г. по кадастраланата кар ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 413120.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 402 кв.м.

ул. Христо Караминков № 20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.07.2019 до 06.08.2019
Обявяване на: 2019-08-07
1. Самостоятелен обект – САЛОН ЗА КРАСОТА, разположен на първи етаж на кота +0.00 м, със ЗП на обекта от 103.19 кв.м, състоящ се от: рецепция, чакалня, салон с фризьорски столове и ...

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 9200.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2448 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
Обявяване на: 2019-07-25
½ идеална част от ПИ № 198031, находящ се в землището на гр. Килифарево по картата на възстановената собственост на землището на града. Представляващ нива с площ 7,028 дка, девета категори ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2407 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 21.06.2019 до 22.07.2019
Обявяване на: 2019-07-23
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 21.06.2019 г. до 22.07.2019 г. с обявяване на 23.07.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 70200.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 170 кв.м.

ул.Димитър Благоев 22
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 14.06.2019 до 14.07.2019
Обявяване на: 2019-07-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.515.108.2.22 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем, точка, две, точка, две, две) по кадастралната кар ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 23120.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 127 кв.м.

ул.Ксилифорска 19, ет.
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
Обявяване на: 2019-07-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.509.267.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с ...

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Етаж от къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 77960.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 105 кв.м.

ул."Панайот Типограф"№24
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
Обявяване на: 2019-07-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.508.297.1.3, който след проучване от страна на вещото лице се установи, че включва и ОБЕКТ с идентификатор 10447.508.297.1.4, находящ се на първо ...

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 4277.45 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 32000 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
1/2 идеални части от недвижим имот, находящ се в землището на гр. В. Търново, местност Дервеня, а именно: УПИ № 133043 по картата на възстановената собственост, находящ се в землището на г ...

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 16290.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1326 кв.м.

велико търново
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.06.2019 до 07.07.2019
Обявяване на: 2019-07-08
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, об ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 180086.40 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул.Васил Левски 1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
Обявяване на: 2019-07-10
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 10447.513.416.1.1, съгласно Схема №15-138429-18.02.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 682476.48 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 6620 кв.м.

местност "Дълга лъка"
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 2019-07-04
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 03.06.2019г. до 17:00 часа на 03.07.2019г. с обявяване на 04.07.2019г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните недв ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 5033.70 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Борис Богданов 9
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 31.05.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 31.05.2019г. до 17:00 часа на 01.07.2019 г. с обявяване на 02.07.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следната дви ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 37040.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 47 кв.м.

ул. "Стоян Михайловски" № 17
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 30.05.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
НЕДВИЖИМ ИМОТ, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.506.131.1.11, находящ се в гр. Велико Търново, ул. "Стоян Михайловски" № 17, МАГАЗИН-ПАРТЕР № 1, намиращ се в ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 93200.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. Ален мак № 6Б ,вх. А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
Обявяване на: 2019-07-02
Недвижим имот, находящ се в град Велико Търново, ул. Ален мак № 6Б, вх. А и представляващ 48/3700 идеални части от УПИ IV в квартал 25 с идентификатор на ПИ 10447.503.37, целият с площ от ...

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 54528.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 249 кв.м.

ул.Поборническа №9
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.507.585.1.1/десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка, петстотин и седем, точка, петстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 133797.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 320 кв.м.

ул. "Христо Ботев" № 3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
Обявяване на: 2019-06-28
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.6.1.4 /едно нула четири четири седем точка пет едно едно точка шест едно точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 402856.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 320 кв.м.

ул. Христо Ботев № 3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 2019-06-26
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.6.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 на Изпълнителен директор на АГКК, п ...

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 86400.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 121 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
Обявяване на: 2019-07-19
недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №92, представляващ: търговски обект - снек бар, находящ се в източната част на първи етаж от административна сграда н ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 88200.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 119 кв.м.

ул. "Георги Измирлиев" № 14
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
АПАРТАМЕНТ № 33, на шести жилищен етаж от вход „В” на „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОФИСИ – СЕКЦИЯ Б И СЕКЦИЯ В”, построена на основание Договор за учредяване право на строеж върху общинска з ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 360328.68 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2332 кв.м.

ул.Гара Трапезица № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 2019-06-21
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 20.05.2019 г. до 20.06.2019 г. с обявяване на 21.06.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, а ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 23263.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 41 кв.м.

ул.Ален мак № 6,вх.А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 2019-06-18
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 17.05.2019 г. до 17.06.2019 г. с обявяване на 18.06.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 27028.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Стефан Стамболов №50, ет.3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
Обявяване на: 2019-06-20
САМО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.453.1.8, Съгласно Схема № 15-117744-11.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търно ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 45075.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

ул."Независимост"№3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 04.05.2019 до 04.06.2019
Обявяване на: 2019-06-05
Недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, а именно: МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, съ ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 52704.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 162 кв.м.

УЛ. "Никола Габровски № 37
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.В.Търново, ул.Никола Габровски № 37, а именно КАФЕ – АПЕРИТИВ цялото с обща застроена площ от 161.61 /сто шестдесет и едно цяло и шестдесет и една стотни/ ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 90400.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 83 кв.м.

ул. "Момина крепост" № 1-А, вх. 1А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 13.05.2019 до 13.06.2019
Обявяване на: 2019-06-14
Недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул."Момина крепост" № 1-А, вх. 1А, ет 6, ап. 16, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор на обекта 10447.514.224.2.16 / ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 132418.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 126 кв.м.

ул.Полтава №3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 04.05.2019 до 04.06.2019
Обявяване на: 2019-06-05
37/42 /тридесет и седем на четиридесет и две/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.13.1.20, съгласно Схема №15-651813-12.09.2018 г. по кадастраланата кар ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 114520.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 94 кв.м.

ул.Полтава №3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 04.05.2019 до 04.06.2019
Обявяване на: 2019-06-05
...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 99000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 600 кв.м.

кв. Чолаковци
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
УРУГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десет римско/ с идентификатор 10447.516.212 - „За обществено обслужване“, в кварал 7 „А“ /седем буква „А“/, по подробния устройствен план на града, целият с пл ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Константин Паница,гараж 18
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 2019-06-04
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 03.05.2019 г. до 03.06.2019 г. с обявяване на 04.06.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 42472.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 77 кв.м.

бул. България № 29, вх. Б, ет. 1, магазин № 21
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 05.05.2019 до 05.06.2019
Обявяване на: 2019-06-06
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.503.16.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 на Изпълнителен директор на АГКК, ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 3901.86 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 18 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 06.05.2019 до 06.06.2019
Обявяване на: 2019-06-07
1/2 идеална част от следния недвижим имот: гараж, находящ се в гр. Велико Търново, ул. Освобождение 73, 18,00 кв.м. /осемнадесет кв.м./, построен в урегулиран поземлен имот – дворно място, ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 73785.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 81 кв.м.

ул.Никола Габровски №37 вх.Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.14, Съгласно Схема № 15-959114-27.12.2018 г.на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, об ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 34005.60 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 30 кв.м.

ул.Никола Габровски №37 вх.Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 20.04.2019 до 20.05.2019
Обявяване на: 2019-05-21
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.10, съгласно Схема № 15-959098-27.12.2018 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 15136.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 49 кв.м.

ул. "Сливница" № 32
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ намиращ се на партерен етаж на жилищна сграда, построена в УПИ XIII – 1824, кв. 180 по ПУП на града от ЖСК „Албена”, със застроена площ на магазина 48,78кв.м., ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 82200.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 90 кв.м.

пл.П.Р.Славейков 8,бл.49,ап.3,ет.2
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 22.04.2019 до 22.05.2019
Обявяване на: 2019-05-23
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 22.04.2019 г. до 22.05.2019 г. с обявяване на 23.05.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, а име ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 43232.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 79 кв.м.

ул.Плиска 5,вх.А,ет.5,ап.10
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.04.2019 до 15.05.2019
Обявяване на: 2019-05-16
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. с обявяване на 16.05.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ½ ...

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 78000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 170 кв.м.

ул. "Димитър Благоев" №22, вх.Б, ет.1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 14.04.2019 до 14.05.2019
Обявяване на: 2019-05-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.515.108.2.22 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, пет, точка, едно, нула, осем, точка, две, точка, две, две) по кадастралната кар ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 84290.25 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 61 кв.м.

ул.Полтава № 3-М,ет.3,ап.7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 09.04.2019 до 09.05.2019
Обявяване на: 2019-05-10
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.04.2019г. до 17:00 часа на 09.05.2019г. с обявяване на 10.05.2019г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на недвижим имот, ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 200096.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 110 кв.м.

ул."Васил Левски"№1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 07.04.2019 до 07.05.2019
Обявяване на: 2019-05-08
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 10447.513.416.1.1, съгласно Схема №15-138429-18.02.2019 г. на СГКК гр.Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 398514.80 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 402 кв.м.

ул. Христо Караминков № 20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 16.04.2019 до 16.05.2019
Обявяване на: 2019-05-17
. Самостоятелен обект – САЛОН ЗА КРАСОТА, разположен на първи етаж на кота +0.00 м, със ЗП на обекта от 103.19 кв.м, състоящ се от: рецепция, чакалня, салон с фризьорски столове и зона за ...

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Заведение ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 384 кв.м.

ул- Христо Ботев № 64
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 02.04.2019 г. до 02.05.2019 г. с обявяване на 03.05.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния недвижим имот: НЕД ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 51048.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 75 кв.м.

гр.Велико Търново, ул.“Деньо Чоканов“№3, вх.В, ет.6, ап.18
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 02.04.2019 до 02.05.2019
Обявяване на: 2019-05-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.355.3.18 по КККР на гр. Велико търново, с административен адрес гр.Велико Търново, ул.“Деньо Чоканов“№3, вх.В, ет.6, ап.18, който СО ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 170611.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 500 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
2. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Велико Търново, а именно: 1./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.505.310, представляващ парцел ХІV - За складова база, квартал 563 с площ от 500 кв. ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 270038.09 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1510 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 22.03.2019 г. до 22.04.2019 г. с обявяване на 23.04.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 170160.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 179 кв.м.

ул.Любен Каравелов № 71
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 22.03.2019г. до 22.04.2019г. с обявяване на 23.04.2019г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 92040.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 109 кв.м.

ул. „Йордан Кулелиев“ №3, бл.1, вх.Б, ет.3, ап.7
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 2019-04-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.258.3.9, Съгласно Схема № 15-103824-07.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, об ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 30032.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул. "Стефан Стамболов" №50, ет.3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 2019-04-22
САМО САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.508.453.1.8, Съгласно Схема № 15-117744-11.02.2019 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търно ...

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Офис ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 7520.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 63 кв.м.

ул. "Георги Измирлиев" №11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12
1/2 (една втора) идеална част от ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, разположен на първи надземен етаж от построената до етап „груб строеж” двуетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII – 1057, 1058, в кв ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 49500.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 127 кв.м.

ул. "Ксилифорска" №19, ет.1
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 24.03.2019 до 24.04.2019
Обявяване на: 2019-04-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.509.267.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,с ...

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Парцел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 18100.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 1326 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 10447.515.472, съгласно Скица на поземлен имот № 15-109833-21.02.2018г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр. Велико Търново, община Велико Търново, об ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 148664.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 320 кв.м.

ул."Христо Ботев"№3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 2019-04-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.6.1.4 /едно нула четири четири седем точка пет едно едно точка шест едно точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистр ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 8744.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 15 кв.м.

ул. "Васил Златарски" № 3 Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ГАРАЖ № 2 с площ от 15,19 кв.м., и съответните 0,72 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, който имот се намира в жилищна сграда, застроена в квартал 533 по плана ...

Едностаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Едностаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 61272.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

ул. "Васил Златарски" № 3 Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
АПАРТАМЕНТ - ПАРТЕР с площ от 45,00 кв.м., състоящ се от коридор, баня, тоалетна, кухня, столова, спалня, при граници: изток - нулево помещение, запад - гараж № 2 на Веселин Радев Рачев, с ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 192656.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 119 кв.м.

ул. "Васил Златарски" № 3 Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
АПАРТАМЕНТ № 2 на първи жилищен етаж, с площ 119,08 кв.м.с идентификатор 10447.515.252.1.1, състоящ се от: дневна, столова, кухня, баня, детска стая, спалня, мокро помещение, тоалетна, дре ...

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Двустаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 79640.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 86 кв.м.

ул. "Георги Бенковски" № 5 А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
АПАРТАМЕНТ № 13 на пети етаж, със застроена площ 86,48 кв.м.с идентификатор 10447.515.426.3.13, състоящ се от: две спални, дневна, кухня, баня, тоалетна, домакинско помещение, антре, корид ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 180800.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 732 кв.м.

ул. "Никола Габровски" № 92
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09
ЦЕЛИЯТ ТРЕТИ ЕТАЖ от инженерно – лабораторен корпус /администрация/, със застроена площ от 731,80 кв.м., състоящ се от 14 стаи, три коридора и две тоалетни, заедно със съответстващите на т ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 758307.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 6620 кв.м.

местност "Дълга лъка"
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02
А/. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.188 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем/, по кадастралната карта и кадстрал ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 98000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 119 кв.м.

ул. "Георги Измирлиев" № 14
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28
АПАРТАМЕНТ № 33, на шести жилищен етаж от вход „В” на „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОФИСИ – СЕКЦИЯ Б И СЕКЦИЯ В”, построена на основание Договор за учредяване право на строеж върху общинска з ...

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Магазин ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 47447.73 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 45 кв.м.

ул. Независимост № 3
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26
Недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, а именно: МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, със ...

Хотел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Хотел ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 442712.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 368 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
...

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Къща ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 69284.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 198 кв.м.

УЛ. "КНЯЗ ДОНДУКОВ КОРСАКОВ" № 5, ЕТ. 2
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20
1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ - 972 /единадесет римско за деветстотин седемдесет и две арабско/ с идентификатор 10447.511.87 в квартал 86 /осемдесет и шести/ по подробни ...

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Склад ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 81984.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 81 кв.м.

ул. "Никола Габровски" №37, вх.Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.14, Съгласно Схема № 15-959114-27.12.2018 г.на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, об ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 37784.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 30 кв.м.

ул. "Никола Габровски" №37, вх.Б
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.514.239.9.10, съгласно Схема № 15-959098-27.12.2018 г. на СГКК Велико Търново, находящ се в град Велико Търново, община Велико Търново, о ...

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 110000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 600 кв.м.

ж.к Чолаковци
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
УРУГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X /десет римско/ с идентификатор 10447.516.212 - „За обществено обслужване“, в кварал 7 „А“ /седем буква „А“/, по подробния устройствен план на града, целият с пл ...

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Производствен имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 400365.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 2332 кв.м.

ул.Гара Трапезица № 11
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 18.02.2019 до 18.03.2019 с обявяване на 19.03.2019 ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следният НЕДВИЖИМ ИМОТ:    НЕДВ ...

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гараж ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 4800.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 21 кв.м.

ул.Константин Паница,гараж 18
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 14.02.2019 до 14.03.2019
Обявяване на: 2019-03-15
ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 14.02.2019 г. до 14.03.2019 г. с обявяване на 15.03.2019 г. за удовлетворяване вземането на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД ще бъде проведена публична пр ...

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Други ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 121 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29
търговски обект - снек бар, находящ се в източната част на първи етаж от административна сграда на "Вакуумтерм" АД, състоящ се от: търговско помещение, кухня, склад, преддверие, тоалетна з ...

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Многостаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 125449.03 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 126 кв.м.

ул. "Полтава" №3, вх.З, ет.5, ап.20
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
37/42 /тридесет и седем на четиридесет и две/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.13.1.20, съгласно Схема №15-651813-12.09.2018 г. по кадастраланата кар ...

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тристаен апартамент ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Цена: 108493.20 лв.

Населено място: ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Квадратура 94 кв.м.

ул. "Полтава" №3-И, ет.1, ап.3А
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 2019-03-12
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.502.12.1.3, съгласно Схема №15-654467-12.09.2018 г. по кадастраланата карта и и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-86/1 ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

апартаменти на търг велико търново чси велико търново апартаменти на търг велико търново имоти велико търново чси частен съдебен изпълнител велико търново частен съдебен изпълнител виктор георгиев велико търново чси силвия косева велико търново съдия изпълнител велико търново частни съдебни изпълнители велико търново чси ралица касабова велико търново