Тристаен апартамент в СОФИЯ за 117000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 117000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 88 кв.м.
  Срок: 24.09.2019 до 24.10.2019
  Обявяване: 2019-10-25
  Адрес: ж.к.Христо Смирненски, бл.2, вх.Г, ет.4, ап.63
  ЧСИ: Росица Иванова Апостолова
  Телефон: 02 9806820; 0884298994
  Email: kantora_apostolova@abv.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Росица Иванова Апостолова

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 24.09.2019г. до 24.10.2019г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжник ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 63 (шестдесет и три), находящ се в гр. София, СО - район "Слатина", ж.к. "Христо Смирненски", в жилищната сграда - блок № 2 (две), вх. "Г", на IV (четвъртия) етаж, със застроена площ от 88,30 (осемде сет и осем цяло и тридесет стотни) кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, при граници: стълбище, апартамент № 62 (шестдесет и две) и двор, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 63 (шестдесет и три), с площ по данъчна оценка от 6,00 /шест/ кв.м., при граници: коридор, мазе № 62 (шестдесет и две), абонатна станция и двор, заедно с 1,009 % (едно цяло и девет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса - държавна земя, като апартамента е нанесен като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.705.420.1.63 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и пет, точка, четиристотин и двадесет, точка, едно, точка, шестдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, бл.2, вх.Г, ет.4, ап.63, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.705.420, Предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 88.30 кв.м., Прилежащи части: 1,009% ид.ч. от общ.ч.; мазе № 63 – 6,00 кв.м.; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.705.420.1.62, 68134.705.420.1.82; под обекта: 68134.705.420.1.60, Над обекта: 68134.705.420.1.66. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 117 000 лева /сто и седемнадесет хиляди лева/. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 31.10.2018г., т.19, акт № 170/2018г., дело 52183/2018г., дв.вх.рег. № 71002/31.10.18г. в Служба по вписванията гр.София; Възбрана, вписана на 21.11.2016г., т.20, акт № 135/2016г., дв.вх.рег. № 71859/21.11.16г. в Служба по вписванията гр.София; Учредяване на договорна ипотека, вписана на 08.03.2011г., т.4, акт № 112/2011г., дв.вх.рег. № 7810/08.03.2011г. в Служба по вписванията гр.София, за сумата от 25 000 лева, Учредяване на договорна ипотека, вписана на 23.03.2009г., т.6, акт № 131/2009г., дв.вх.рег. № 9914/23.03.2009г. в Служба по вписванията гр.София, за сумата от 123 000 лева. Забележка: Съгласно ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2015Г. ОТ 10.07.2018г. НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ОСГТК ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 1 ПО ОПИСА ЗА 2015г. вписаната възбрана в производство по индивидуално принудително изпълнение не се заличава след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, описан по-горе. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20188480400737. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 25.10.2019г. в 11.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Продава Тристаен апартамент в СОФИЯ за 117000.00 лв. на търг от ЧСИ