Склад в СОФИЯ за 25200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Склад

Склад в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 25200.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 27 кв.м.
  Срок: 27.06.2019 до 27.07.2019
  Обявяване: 2019-07-29
  Адрес: гр. София, р-н Витоша, бул. Тодор Каблешков №53
  ЧСИ: Александър Македониев Бизов
  Телефон: 02 - 9810458
  Email: albizov@abv.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Александър Македониев Бизов

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, находящо се в Търговски център на три нива, находящ се в осеметажна жилищна сграда в гр.София, район Витоша, бул. Тодор Каблешков № 53 /петдесет и три/, цялата построена в УПИ IV -1492, 1493 /четвърти за имоти планоснимачни номера хиляда четиристотин деветдесет и две и хиляда четиристотин деветдесет и три/, в кв.3 /три/, по плана на гр.София, местността Манастирски ливади – запад, целият имот с площ 4505 /четири хиляди петстотин и пет/ кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ III-1690, УПИ II-1452, УПИ – 1491, имот пл.№ 1494, а именно: Г/ СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/, на кота – 4.40м. /четири цяло и четиридесет стотни/ метра, със застроена площ от 26.68 /двадесет и шест цяло и шестдесет и осем стотни/квадратни метра, заедно с принадлежащите му 0.1329% (нула цяло и хиляда триста двадесет и девет десетохилядни върху сто) идеални части, равняващи се на 6.56 /шест цяло и петдесет и шест стотни/квадратни метра идеални части от сградата, както и заедно с 0.1224 % (нула цяло хиляда двеста двадесет и четири десетохилядни върху сто) идеални части равняващи се на 5.65 /пет цяло и шестдесет и пет стотни/квадратни метра идеални части от правото на собственост върху земята подробно описана по-горе, при съседи: коридор № 2, складово помещение № 6, мазе № 44, мазе № 43, мазе № 42 и складово помещение № 8.

Продава Склад в СОФИЯ за 25200.00 лв. на търг от ЧСИ