Производствен имот в СОФИЯ за 420000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Производствен имот

Производствен имот в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 420000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 1185 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: кв. Челопечене, местност Челопечене - ППЗ, Бивш машинен двор
  ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
  Телефон: 0700 20 844
  Email: yakimov@yakimov.eu

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 07.04.2017 г., собственост на „Алика България“ ЕООД, а именно: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VII - 813 /седми, отреден за имот планоснимачен номер осемстотин и тринадесет/, от квартал 1 /едно/, по плана на гр. София, кв. Челопечене, местност „Челопечене-ППЗ“ „Бивш машинен двор”, утвърден със Заповеди № № РД-09-50-45 от 04.02.2000 г., РД-09-50-015 от 02.03.2005 г. и РД-09-50-32 от 03.05.2006 г РД-09-50-005 от 15.02.2010 г., Заповед № РД-09-50-025 от 29.07.2010 г. на СО, район „Кремиковци“, целият с площ от 1185 /хиляда сто осемдсет и пет/ кв. метра, при съседи по скица: урегулиран поземлен имот № VIII-813 /осми, отреден за имот планоснимачен номер осемстотин и тринадесет/, тупик, улица и улица, заедно с А/ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВА СГРАДА (корпус „А“) със застроена площ от 145 /сто четиридесет и пет/ кв. метра, с РЗП от 290 /двеста и деветдесет/ кв. метра и ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СКЛАДОВА СГРАДА със сутерен, със застроена площ от 179,96 /сто седемдесет и девет цяло деветдесет и шест стотни/ кв. метра представляващи преустроена двуетажна масивна битова сграда и долепена към нея едноетажна масивна складова сграда, съгласно Разрешение за строеж № 88 от 23.10.1998 г., одобрени инвестиционни проекти от 19.10.1998 г., одобрена екзекутивна документация от 06.04.2005 г. и удостоверение за въвеждане в експлоатация № 28 от 31.05.2005 г. на Главния архитект на СО-Район „Кремиковци“; Б/ СКЛАД ЗА МЕТАЛИ със застроена площ от 41,49 /четиридесет и едно цяло четиридесет и девет стотни/ кв. метра, построен съгласно Разрешение за строеж № 74 от 01.10.2004 г. одобрени инвестиционни проекти от същата дата и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 30 от 14.07.2005 г. на Главния архитект на СО - район „Кремиковци“; В/ МЕХАНИЗИРАНО СКЛАДОВО ХАЛЕ ЗА МЕТАЛИ със застроена площ от 498,84 /четиристотин деветдесет и осем цяло осемдесет и четири стотни/ кв. метра, построено съгласно Разрешение за строеж № 542 от 13.11.2000 г., Заповед № РД-09-50-21 от 18.02.2002 г. за поправка на очевадна фактическа грешка, одобрени проекти от същата дата, екзекутивна документация, одобрена на 16.11.2001 г. и Разрешение за ползване № 122-РП-Сю-174 от 18.05.2002 г. на ДНСК. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 21, том 24, дело № 24113/2010 г., договорна ипотека акт № 25, том 24, дело № 24144/2010 г. и възбрана акт № 251, том 21, вх. № 79094 от 13.12.2016 г. в полза на взискателя – „УниКредит Булбанк” АД, Договор за наем № 99, том 13, дв. вх. рег. № 60634 от 06.10.2016 г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 420 000 лв. /четиристотин и двадесет хиляди лева лева/ с включен ДДС, който ДДС е в размер на 70 000 лв. /седемдесет хиляди лева/ Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, на 18.07.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 17.06.2019 г. и завършва на 17.07.2019 г. - 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна угоровка на телефон 0888 600 736. За пазач на имота е определен Иван Григоров. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440403691. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 18.07.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Продава Производствен имот в СОФИЯ за 420000.00 лв. на търг от ЧСИ