Многостаен апартамент в СОФИЯ за 393373.80 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 393373.80 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 159 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: ул. "Бурел" № 66-68
  ЧСИ: Уляна Колева Димоларова
  Телефон: 02 - 9516069
  Email: kantora@hhd.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Уляна Колева Димоларова

АПАРТАМЕНТ № 14 (четиринадесет), находящ се в град София, Столична община, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Бурел“ № 66-68 (шестдесет и шест тире шестдесет и осем), вход 1 (едно), в триетажна жилищна сграда с магазини и офиси в партера, подземни гаражи и две мансарди, на II-ро мансардно ниво в сградата, застроен на 159.33 (сто петдесет и девет цяло и тридесет и три стотни) кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, четири стаи и сервизни помещения, при съседи по титул за собс твеност: изток – ул. „Бурел“, запад – апартамент № 15 (петнадесет), север – двор, юг – двор, заедно с МАЗЕ № 4 (четири), със застроена площ от 4.30 (четири цяло и тридесет стотни) кв.м., при съседи: стълбище, коридор, мазе № 5 (пет) и мазе № 10 (десет), заедно със съответните на апартамента 6.876 % (шест цяло осемстотин седемдесет и шест хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена, съставляващо по титул за собственост парцел V-254, 255 (пети, отреден за имоти с пл. номера двеста петдесет и четири и двеста петдесет и пет), от квартал 42 (четиридесет и две) по плана на град София, ж.к. „Иван Вазов“, целият парцел с площ от 665 (шестстотин шестдесет и пет) кв.м., при съседи: ул. „Бурел“, парцел VI-251, парцел XVI-253, парцел XIII-256, 257 и парцел XVIII-258, който Апартамент представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1002.41.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016г. на Изпълнителния Директор на АГКК.Самостоятелният обект е с адрес: град София, район „Триадица“, ул. „Бурел“ № 66-68, ет. 6, ап. 14; намира се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1002.41; Предназначение: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 159.33 кв.м.; Прилежащи части: Мазе № 4 – 4.30 кв.м. и 6.876% ид.части от общите части; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.1002.41.1.15, Под обекта: 68134.1002.41.1.12, 68134.1002.41.1.11, 68134.1002.41.1.13, Над обекта – няма.

Продава Многостаен апартамент в СОФИЯ за 393373.80 лв. на търг от ЧСИ