Магазин в СОФИЯ за 50400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Магазин

Магазин в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 50400.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 65 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: ул. Западен парк, бл. 30А
  ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
  Телефон: 0700 20 844
  Email: yakimov@yakimov.eu

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 20.09.2016 г., собственост на „САС Пропъртис“ АД, които към датата на извършения опис са обединени и се ползват като „Химическо чистене“, а именно: МАГАЗИН № 3 /три/, на две нива с идентификатор 68134.4333.301.1.103 /шест осем едно три четири точка четири три три три точка три нула едно точка едно нула три/, който магазин съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18-51/15.07.2010г., на изпълнителния директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.301, с трайно предназначение: за търговска дейност, находящ се в гр, София, СО, Район „Овча купел", ж.к. Овча купел 2 /втора част/, ул. Западен парк" блок ЗОА/ тридесет „А"/, на партерен етаж, с обща площ от 64,68/шестдесет и четири цяло и шестдесет и осем стотни/ кв.м., състоящ се на първо ниво, на кота 0.00 /нула м. от: магазинно помещение и стълби към второ ниво и на второ ниво на кота -2,72 /минус два метра и седемдесет и два сантиметра/м, от: магазинно помещение и санитарен възел, при съседи на двете нива: изток - двор, юг-двор север - магазин №5 /пет/, запад – магазин № 4/четири/, а съгласно скица: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.4333.301.1.102, самостоятелен обект с идентификатор 68134.4333.301.1.33, амостоятелен обект с идентификатор68134.4333.301.1.104, под обекта: 68134.4333.301.1.102, над обекта: 68134.4333.301.1.2, заедно, с 2,435% /две цяло четиристотин тридесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.665 /осем цяло и шестстотин шестдесет и пет хилядни/ кв. метра и заедно с 2,435% /две четиристотин тридесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, върху който е построена сградата, целият с площ 735 /седемсттин тридесет и пет/кв. метра, съставляващ II - 123 /втори за имот с планоснимачен номер сто двадесет и три/, от квартал 2/втори/, по регулационния план на град София, СО, район „Овча купел” местност „ж.к. Овча купел 2 /втора част/ при съседи: от две страни – улици УПИ I /първи/ - за ЖС и гаражи. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 31, том 23, дв.вх.рег. № 24985/14.04.2008г., подновена под № 201, том 1, дв. вх. № 365/09.01.2018 г. и възбрана т.14 акт № 269, дв вх. № 52174/25.08.2016г. в полза на взискателя -„УниКредит Булбанк” АД за сумата от 397078.47 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор револвиращ за кредит от 11.04.2008г. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 50400 лв. /петдесет хиляди и четиристотин лева/, с вкл ДДС, който ДДС е в размер на 84000 лева /осем хиляди и четиристотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 18.07.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 17.06.2019 г. и завършва на 17.07.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел.: 0888/ 600 736. За пазач на имота е определен Александър Симеонов Симеонов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440402803. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 18.07.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Продава Магазин в СОФИЯ за 50400.00 лв. на търг от ЧСИ