Гараж в СОФИЯ за 10680.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Гараж

Гараж в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 10680.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 13 кв.м.
  Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
  Обявяване: 2019-07-25
  Адрес: ул. "Тодор Влайков" № 19
  ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
  Телефон: 0700 20 844
  Email: yakimov@yakimov.eu

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20188440402909 Подписаната Ирина Парапунова, Помощник – частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 27.11.2018 г., собственост на Димитър Пламенов Стефанов, а именно: ГАРАЖИ, находящи се в седеметажна жилищна сграда с № 1 /едно/, с номер по идентификатор 68134 .4357.421.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно/, находяща се в град София, община Столична, район „Люлин“, улица „Тодор Г. Влайков“ № 19 /деветнадесет/, построена върху поземлен имот с идентификатор 68134.4357.421 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно/ и представляващи: 1.) ГАРАЖ № 8 /осем/ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 68134.4357.421.1.208 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР и съгласно схема № 15 – 117503 от 16.03.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, улица „Тодор Г. Влайков“ № 19 /деветнадесет/, етаж – 1 /минус едно/, гараж № 8 /осем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4357.421 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ от 19.93 кв. м. /деветнадесет цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра/, стар идентификатор: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, при граници/съседи съгласно документ за собственост: подземен гараж № 7 /седем/, подземна улица, подземен гараж № 9 /девет/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 14.88 /четиринадесет цяло и осемдесет и осем стотни/ квадратни метра. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 15 960 лв. /петнадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева/; 2.) ГАРАЖ № 17 /седемнадесет/ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 68134.4357.421.1.217 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР и съгласно схема № 15 – 117507 от 16.03.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, улица „Тодор Г. Влайков“ № 19 /деветнадесет/, етаж – 1 /минус едно/, гараж № 17 /седемнадесет/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4357.421 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ от 13.79 кв. м. /тринадесет цяло седемдесет и девет стотни квадратни метра/, стар идентификатор: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: няма, под обекта: няма; над обекта: няма, при граници/съседи съгласно документ за собственост: подземен гараж № 16 /шестнадесет/, подземна улица, мазе № 19 /деветнадесет/ и рампа, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 11 040 лв. /единадесет хиляди и четиридесет лева/; 3.) ГАРАЖ № 22 /двадесет и две/ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 68134.4357.421.1.222 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР и съгласно схема № 15 – 117522 от 16.03.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, улица „Тодор Г. Влайков“ № 19 /деветнадесет/, етаж – 1 /минус едно/, гараж № 22 /двадесет и две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4357.421 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ от 13.34 кв. м. /тринадесет цяло тридесет и четири стотни квадратни метра/, стар идентификатор: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 68134.4357.421.1.221 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста двадесет и едно/, под обекта: няма; над обекта: няма, при граници/съседи съгласно документ за собственост: подземен гараж № 21 /двадесет и едно/, проход, подземна улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 10.27 /десет цяло двадесет и седем стотни/ квадратни метра. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 10 680 лв. /десет хиляди шестстотин и осемдесет лева/; 4.) ГАРАЖ № 23 /двадесет и три/ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 68134.4357.421.1.223 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР и съгласно схема № 15 – 117528 от 16.03.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, улица „Тодор Г. Влайков“ № 19 /деветнадесет/, етаж – 1 /минус едно/, гараж № 23 /двадесет и три/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4357.421 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ от 16.69 кв. м. /шестнадесет цяло шестдесет и девет стотни квадратни метра/, стар идентификатор: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 68134.4357.421.1.224 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста двадесет и четири/, под обекта: няма; над обекта: няма, при граници/съседи съгласно документ за собственост: подземен гараж № 24 /двадесет и четири/ и подземна улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 13.02 /тринадесет цяло и две стотни/ квадратни метра. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 13 360 лв. /тринадесет хиляди триста и шестдесет лева/; 5.) ГАРАЖ № 27 /двадесет и седем/ представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР: 68134.4357.421.1.227 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР и съгласно схема № 15 – 117530 от 16.03.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, с адрес на имота: град София, район „Люлин“, улица „Тодор Г. Влайков“ № 19 /деветнадесет/, етаж – 1 /минус едно/, гараж № 27 /двадесет и седем/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4357.421 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ от 16.25 кв. м. /шестнадесет цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/, стар идентификатор: няма; при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 68134.4357.421.1.228 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, двеста двадесет и осем/, под обекта: няма; над обекта: 68134.4357.421.1.106 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста петдесет и седем, точка, четиристотин двадесет и едно, точка, едно, точка, сто и шест/, при граници/съседи съгласно документ за собственост: подземен гараж № 26 /двадесет и шест/, подземен гараж № 28 /двадесет и осем/ и подземна улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, равняващи се на 12.51 /дванадесет цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 12 992 лв. /дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и два лева/. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 18, том 12, дело № 18264/2017 г. и възбрана акт № 69, том 19, вх. № 70574 от 25.10.2018 г. в полза на взискателя – „Общинска Банка” АД за сумата от 350 000.00 лв. - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 14.02.2017 г. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, на 25.07.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 24.06.2019 г. и завършва на 24.07.2019 г. - 17.00 часа. Недвижимите имоти могат да бъдат преглеждани след предварителна уговорка на тел.: 0888 600 736. За пазач на имотите е определен Евгений Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20188440402909. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 25.07.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Продава Гараж в СОФИЯ за 10680.00 лв. на търг от ЧСИ