Едностаен апартамент в гр. Пловдив за 65220.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Пловдив > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в гр. Пловдив

Допълнителна информация

  Начална цена: 65220.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 39 кв.м.
  Срок: от 04.11.2020 до 04.12.2020
  Обявяване: 2020-12-07
  Адрес: улица “Златю Бояджиев“ № 27, етаж 3, апартамент 4
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Пловдив
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес улица “Златю Бояджиев“ № 27 (двадесет и седем), разположен на II (втори) жилищен етаж, състоящ се от дневна, кухня, баня-тоалетна, със застроена площ от 39.28 кв.м. (тридесет и девет цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), при граници и съседи: апартамент № 3 и апартамент № 2, отдолу – офис № 3, о тгоре – апартамент № 6, ВЕДНО с избено помещение № 6 (шест), със застроена площ от 10.91 кв.м. (десет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра), при граници: изба № 7, ВЕДНО с 6.933 % (шест цяло и деветстотин тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, който АПАРТАМЕНТ № 4 е разположен в ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 300 кв.м. (триста квадратни метра), съставляващо парцел V (пет римско) с планоснимачен № 313 (триста и тринадесет) от квартал 658-А (шестстотин петдесет и осем, буква “А“­) в V (пета) градска част по плана на град Пловдив, което ДВОРНО МЯСТО е с административен адрес улица “Златю Бояджиев“ № 27 (двадесет и седем), при граници и съседи на дворното място: улица „Златю Бояджиев“, братя Петко и Цочо Ковачеви и Никола Хаджийски, и който АПАРТАМЕНТ № 4 представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.506.1216.1.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, едно, шест, точка, едно, точка, четири) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. / 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, с административен адрес: град Пловдив, район Северен, улица “Златю Бояджиев“ № 27 (двадесет и седем), етаж 3 (три), апартамент 4 (четири), със застроена площ от 39.28 кв.м. (тридесет и девет цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), разположен в обема на СГРАДА с идентификатор № 56784.506.1216.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, едно, шест, точка, едно), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.506.1216 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, две, едно, шест), който СОС е с предназначение жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при граници и съседи: на същия етаж – самостоятелен обект в сградата с идентификатор № 56784.506.1216.1.3, под обекта – самостоятелен обект в сградата с идентификатор № 56784.506.1216.1.11 и над обекта – самостоятелен обект в сградата с идентификатор № 56784.506.1216.1.6, ВЕДНО с прилежащи части: избено помещение №6 (шест) със застроена площ от 10.91 кв.м. (десет цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра) и 6.933 % (шест цяло и деветстотин тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата

Продава Едностаен апартамент в гр. Пловдив за 65220.00 лв. на търг от ЧСИ