Търговски имот в ТРОЯН за 38400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Търговски имот

Търговски имот в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 38400.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 1082 кв.м.
  Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
  Обявяване: 2019-07-30
  Адрес: ул. "Балкан" № 2, вх. В, ет. 1
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

21.79/1082 /двадесет и едно цяло и седемдесет и девет стотни върху хиляда и осемдесет и две/ ид. части от поземлен имот, находящ се в гр. Троян, с идентификатор № 73198.506.174, с площ 1082 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: незастроен имот за жилищни нужди № 73198.506.606, за второстепенна улица № 73198.506.222, ниско застрояване / до 10 м. /, № 73198.506.221, ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА № 73198 .506.174.1.6 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес: ул. „Балкан“ № 2, вх. В, ет. 1, с площ 60 кв. м., попадащ в СГРАДА № 73198.506.174.1, построена в поземлен имот № 73198.506.174, предназначение: за търговска дейност, при съседи: над обекта: обект № 73198.506.174.1.12, ЗАЕДНО с 0.80% /нула цяло и осемдесет стотни процента/ ид. части от общите части на сградата. Съгласно СКИЦА поземленият имот е с идентификатор № 73198.506.174, находящ се в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. „Балкан“ № 2, площ: 1081 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. При съседи и граници: № 73198.506.606, № 73198.506.218, № 73198.506.220, № 73198.506.221, № 73198.506.222.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №799/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Звездомира Балевска, тел. 0879 634 660,
email: [email protected]

Продава Търговски имот в ТРОЯН за 38400.00 лв. на търг от ЧСИ