Чси Имоти > Троян > Земеделски имот

ЧСИ Троян

Всички имоти Земеделски имот в Троян от ЧСИ

Няма резултати за Земеделски имот в Троян, вижте резултати за Земеделски имот в окръжен съд Ловеч

Земеделски имот Катунец

Цена: 91360.00 лв.

Населено място: Катунец
Квадратура 803 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
СГРАДА с идентификатор 36662.308.36.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД 19-39/08.05.2009 г. на изпълнителни ...

Земеделски имот Катунец

Земеделски имот Катунец

Цена: 57440.00 лв.

Населено място: Катунец
Квадратура 307 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
СГРАДА с идентификатор 36662.308.56.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД 19-39/08.05.2009 г. на изпълнителн ...

Земеделски имот Катунец

Земеделски имот Катунец

Цена: 30800.00 лв.

Населено място: Катунец
Квадратура 510 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.06.2020 до 17.07.2020
Обявяване на: 2020-07-20
СГРАДА с идентификатор 36662.308.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Катунец, общ. Угърчин, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД 19-39/08.05.2009 г. на изпълнителния ...

Земеделски имот Пресяка

Земеделски имот Пресяка

Цена: 7248.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 460 кв.м.

ул."Кирил и Методий"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
3.СГРАДА с идентификатор 58308.180.663.1 (петдесет н осем хиляди триста и осем, точка, сто н осемдесет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, едно), находяща се съгласно доказателствен ...

Земеделски имот Пресяка

Земеделски имот Пресяка

Цена: 7176.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 503 кв.м.

ул."Кирил и Методий"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
2. СГРАДА с идентификатор 58308.180.6.5 (петдесет и осем хиляди триста и осем, точка, сто н осемдесет, точка, шест, точка, пет), находяща се съгласно доказателствен акт за собственост в с. ...

Земеделски имот Пресяка

Земеделски имот Пресяка

Цена: 8560.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 706 кв.м.

ул. "Кирил и Методий"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2020 до 24.04.2020
Обявяване на: 2020-04-27
1.СГРАДА с идентификатор 58308.180.6.2 (петдесет и осем хиляди триста и осем, точка, сто и осемдесет, точка, шест, точка, две), находяща се съгласно доказателствен акт за собственост в с. ...

Земеделски имот Голям извор

Цена: 4912.00 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 640 кв.м.

с.Голям извор
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 2020-04-08
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 640 / шестстотин и четиридесет / кв. м. , съответстващ на парцел XII / дванадесет / с планоснимачен № 390 / триста и двадесет / в кв. 29 / двадесет и дев ...

Земеделски имот Шипково

Земеделски имот Шипково

Цена: 19584.00 лв.

Населено място: Шипково
Квадратура 458 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
Фуражна кухня, състояща се от паянтова едноетажна сграда със застроена площ от 297 кв. м., навес със застроена площ от 86,50 кв. м., навес със застроена площ от 31,50 кв. м. и рампа със за ...

Земеделски имот Априлци

Земеделски имот Априлци

Цена: 16.00 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 397 кв.м.

гр. Априлци,кв. Острец,м. Ломът-Илчовото
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
8. 1/3 /една трета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 52218.822.72 / петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, осемстотин двадесет и две, точка, седемдесет и две/ по к ...

Земеделски имот Априлци

Цена: 2608.00 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 1119 кв.м.

гр. Априлци,кв. Острец,м. Маришница
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.01.2020 до 17.02.2020
Обявяване на: 2020-02-18
7. 1/3 /една трета/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 52218.544.89 / петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, осемдесет и девет ...

Земеделски имот Горно Павликене

Земеделски имот Горно Павликене

Цена: 53.34 лв.

Населено място: Горно Павликене
Квадратура 727 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
1/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16883.159.29 по КК и КР на село Горно Павликене, община Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-83/16.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес ...

Земеделски имот Горно Павликене

Земеделски имот Горно Павликене

Цена: 85.34 лв.

Населено място: Горно Павликене
Квадратура 913 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-02
1/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16883.138.43 по КК и КР на с.Горно Павликене, общ.Ловеч, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-83/16.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес на позем ...

Земеделски имот Горно Павликене

Земеделски имот Горно Павликене

Цена: 196.00 лв.

Населено място: Горно Павликене
Квадратура 1999 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 2020-03-03
1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16883.321.13 по КК и КР на с.Горно Павликене, общ.Ловеч, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-83/16.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес на позем ...

Земеделски имот Априлци

Земеделски имот Априлци

Цена: 5488.00 лв.

Населено място: Априлци
Квадратура 2426 кв.м.

Гр.Априлци, кв. Острец, местността "Абрашевото"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 2020-01-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ЛИВАДА, находящ се в землището па гр. Априлци, обл. Ловеч, кв. ОСТРЕЦ, местността „АБРАШЕВОТО", с площ от 2426 кв.м., който имот, съгласно кадастр ...

Земеделски имот Дойренци

Цена: 167920.00 лв.

Населено място: Дойренци
Квадратура 1000 кв.м.

ул."Тодор Кирков"№ 35
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.12.2019 до 17.01.2020
Обявяване на: 2020-01-20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21823.262.1239 /две едно осем две три точка две шест две точка едно две три девет/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобре ...

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Земеделски имот ЛОВЕЧ

Цена: 4584.00 лв.

Населено място: ЛОВЕЧ
Квадратура 909 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 2019-12-02
Новообразуван ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.533.124 по плана на новообразуваните .моти в местността „КАЛЕТО", град Ловеч, код по ЕКАТТЕ 43952, община Ловеч, одобрен със заповед № 46 ...

Земеделски имот Беленци

Земеделски имот Беленци

Цена: 2452.00 лв.

Населено място: Беленци
Квадратура 17733 кв.м.

с. Беленци, местността „БЪРЗАШКОТО“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 118010 /сто и осемнадесет хиляди и десет/ по картата на възстановената собственост на землището на село Беленци, с площ 17.733 дка (седемнаде ...

Земеделски имот Беленци

Земеделски имот Беленци

Цена: 928.00 лв.

Населено място: Беленци
Квадратура 17296 кв.м.

с. Беленци, местността „ГОРНИ ВЕНЧЕЦ“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 116013 /сто и шестнадесет хиляди и тринадесет/ по картата на възстановената собственост на землището на село Беленци, с площ 17.296 дка (седе ...

Земеделски имот Беленци

Земеделски имот Беленци

Цена: 572.00 лв.

Населено място: Беленци
Квадратура 10671 кв.м.

с. Беленци, местността „МИРИНОТО“
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 117002 /сто и седемнадесет хиляди и две/ по картата на възстановената собственост на землището на село Беленци, с площ 10.671 дка (десет дека ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 153.60 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 6071 кв.м.

с. Голям извор, местност „ПРЕДЕЛА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 6.071 дка /шест декара седемдесет и един квадратни метра/ - заснет по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, представлява ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 12.00 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 0 кв.м.

с. Голям извор, местност „ПРЕДЕЛА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 0.465 дка /нула декара четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/ - заснет по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, п ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 16.80 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 1 кв.м.

с. Голям извор, местност „РАЙНОВ ПЪТ“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 0.653 дка / нула декара шестстотин петдесет и три квадратни метра/ - заснет по по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 38.40 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 1520 кв.м.

с. Голям извор, местност „ДЪЛГА ЛИВАДА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1.520 дка /един декар петстотин и двадесет квадратни метра/ - заснет по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, представля ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 64.80 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 2560 кв.м.

с. Голям извор, местност „ДЪЛГА ЛИВАДА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 2.560 дка /два декара петстотин и шестдесет квадратни метра/ - заснет по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, представл ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 32.80 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 1285 кв.м.

с. Голям извор, местност „ДЪЛГА ЛИВАДА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1.285 дка /един декар двеста осемдесет и пет квадратни метра/ - заснет по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, предста ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 34.40 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 1350 кв.м.

с. Голям извор, местност „АЗАНИЦА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1.350 дка / един декар триста и петдесет квадратни метра/, заснет по КВС на с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 1325.60 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 3034 кв.м.

с. Голям извор, местност „ПРЕДЕЛА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
Поземлен имот с пл. № 044939, площ по док. – 3.034 дка /три декара и тридесет и четири кв. м./, находящ се в с. Голям извор, местност „ПРЕДЕЛА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с начин на трайно ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 144.00 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 1014 кв.м.

с. Голям извор, местност „ПРЕДЕЛА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч;
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
Поземлен имот с пл. № 044879 /нула, четири, четири, осем, седем, девет/, площ по док. – 1.014 дка /един декар и четиринадесет кв. м./, находящ се в с. Голям извор, местност „ПРЕДЕЛА“, общ. ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 153.60 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 1078 кв.м.

с. Голям извор, местност „ПРЕДЕЛА“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
Поземлен имот с пл. № 044878 /нула, четири, четири, осем, седем, осем/, площ по док. – 1.078 дка /един декар и седемдесет и осем кв. м./, находящ се в с. Голям извор, местност „ПРЕДЕЛА“, о ...

Земеделски имот Голям извор

Земеделски имот Голям извор

Цена: 228.00 лв.

Населено място: Голям извор
Квадратура 1597 кв.м.

с. Голям извор, местност „ЛИСЕЦ“, общ. Тетевен, обл. Ловеч
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 2019-12-18
Поземлен имот с пл. № 037613 /нула, три, седем, шест, едно, три/, с площ по док. - 1.597 дка /един декар петстотин деветдесет и седем кв. м./ , находящ се в с. Голям извор, местност „ЛИСЕЦ ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян чси троян имоти троян частен съдебен изпълнител троян имоти в троян апартаменти в троян апартаменти троян продажба на имоти в троян