Производствен имот в ТРОЯН за 49731.84 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Производствен имот

Производствен имот в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 49731.84 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 722 кв.м.
  Срок: 22.06.2019 до 22.07.2019
  Обявяване: 2019-07-23
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.191 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, едно девет едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: гр.Троян, ул„Генерал Карцов" № 484 /четиристотин осемдесет и четири/, с площ от 722 (седемстотин двадесет и два) кв.м., трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м /, стар идентификатор: 501043900 /пет нула едно нула четири три девет нула нула/, при съседни имоти с идентификатори: 73198.508.425 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, четири §, пет); 73198.508.192 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, едно девет две); 73198.508.190 (седем три едно ет осем, точка, пет нула осем, точка, едно девет нула); 73198.68.22 (седем три едно девет осем, точка, шест осем, точка, две две); 73198.68.23 (седем три едно девет осем, точка, шест осем, точка, две три); 73198.68.211 (седем три едно девет осем, точка, шест осем, точка, две едно едно), ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатори 73198.508.191.1 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, едно девет едно, точка, едно), със застроена площ 87 /осемдесет и седем/ кв.м., брой етажи 2 /два/, с предназначение: складова база, склад и СГРАДА с идентификатор 73198.508.191.2 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, едно девет едно, точка, две), със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, с предназначение - хангар, депо, гараж който имот по доказателствен акт представлява: поземлен имот с площ 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м., с кадастрален № 5010439 /пет нула едно нула четири три девет/, за който е отреден парцел XIII (тринадесет) с планоснимачен номер 371 (триста, седемдесет и едно) в квартал 8 (осем) по регулационния план на гр.Троян, при граници по нотариален акт: улица, неурегулирано дворно място на наследници на Ганко М.Ганков, Иван Ненков Цочев и Минко Г.Минков, заедно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА И ГАРАЖ, обособени, съгласно нотариалния акт, като склад за лекарства, упойващи и психотропни вещества.

Продава Производствен имот в ТРОЯН за 49731.84 лв. на търг от ЧСИ