Етаж от къща в ТРОЯН за 56300.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Етаж от къща

Етаж от къща в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 56300.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 111 кв.м.
  Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
  Обявяване: 2019-09-03
  Адрес: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 67
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.501.497 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин деветдесет и седем/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Христо Ботев“ № 67 /шестдесет и седем/, с площ от 448 кв. м. /четиристотин четиридесет осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 879 /осемстотин седемдесет и девет/, при съседи: № 73198.503.563, № 73198.501.496, № 73198.501.498, № 73198.501.489, № 73198.501.492, № 73198.501.494, заедно с попадащ върху имота САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 73198.501.497.1.1 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин деветдесет и седем, точка, едно, точка, едно/ гр. Троян, п.к. 5600, ул. „Христо Ботев“ № 67, ет. 1, ап. 1, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 73198.501.497 /седемдесет и три хиляди сто деветдесет осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин деветдесет и седем/ с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обект -1 /едно/, без данни за площ съгласно документ за собственост и кадастралната схема № 15-352993-18.08.2015 г. на СГКК, гр. Ловеч, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обект – няма, над обекта – обект с идентификатор № 73198.501.497.1.2, заедно с източната половина на тавана и западната половина на мазето на същата жилищна сграда, който имот е описан по приложен нотариален акт № 138, том I, дело № 288/1994 на нотариус при РС Троян като 1/2 /една втора/ идеална част от парцел XII /дванадесет/, пл. № 879 /осемстотин седем и девет/ в квартал 27 /двадесет и седем/ по плана на гр. Троян, целия с площ от 410 кв. м. /четиристотин и десет квадратни метра/, при граници: ул. „Христо Ботев“, Никола Вас. Магунски, Христо Ив. Гърмодолски и наследници на Тотю Бонев, заедно с ПЪРВА ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда, източна половина на тавана и западната половина на мазето на същата жилищна сграда, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 846/19.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

Продава Етаж от къща в ТРОЯН за 56300.00 лв. на търг от ЧСИ