Хотел в СТАРА ЗАГОРА за 265200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Хотел

Хотел в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 265200.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 486 кв.м.
  Срок: 24.06.2019 до 24.07.2019
  Обявяване: 2019-07-25
  Адрес: бул. "Никола Петков" № 20, ет. 4 в сграда № 1
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.242.20.1.6 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста четиридесет и две, точка, двадесет, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, който имот съгласно копие от кадастрална карта от 24.10.2013 год. е с адрес на имота: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков” № 20 (двадесет), ет. 4 (че твърти), като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.242.20 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста четиридесет и две, точка, двадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ от 485,50 кв.м (четиристотин осемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 68850.242.20.1.5, над обекта: няма, представляващ по документ за собственост РЕАЛНО целият IV (четвърти) етаж от високото тяло на масивна административна сграда с ниско и високо тяло на 4-четири етажа и сутерен, построена с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място в град Стара Загора, булевард „Никола Петков“ № 20 (двадесет) с обща разгъната застроена площ на сградата от 3263 кв.м. (три хиляди двеста шестдесет и три квадратни метра), със застроена площ на етажа от 485,50 кв.м. (четиристотин осемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра), състоящ се от: ЧЕТИРИ УЧЕБНИ ЗАЛИ, ДВЕ КАНЦЕЛАРИИ, ДВА САНИТАРНИ ВЪЗЕЛА, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЧИСТАЧЕН ИНВЕНТАР, ФОАЙЕ, КОРИДОР И СТЪЛБИЩЕ при граници: север - двор , изток - масивна сграда -ниско тяло, юг - масивна сграда - ниско тяло и запад – двор, ЗАЕДНО с 5,174 % (пет цяло , сто седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавното дворно място, представляващо НУПИ 5099 (пет хиляди и деветдесет и девет) в квартал 488 (четиристотин осемдесет и осем) по плана на града при граници: оранжерии, главен път и паркинг. Съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № Уве – 38/17.06.2009 год., издадено от община Стара Загора, понастоящем имотът е въведен в експлоатация и се използва като „Семеен хотел”. Съгласно цитираното удостоверение, преустройството обхваща, както изнесения на продан IV – ти етаж от сградата, така и III – ти етаж, който не е предмет на продажбата по настоящото изпълнително дело. В застроената площ на етаж IV-ти се съдържат: - Три броя апартаменти, включващи: стая, холова част и санитарен възел; - Три броя студия, включващи стая, кухненска част и санитарен възел; - Шест броя стаи, включващи стая и санитарен възел;

Продава Хотел в СТАРА ЗАГОРА за 265200.00 лв. на търг от ЧСИ