Къща в ТРОЯН за 27900.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Къща

Къща в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 27900.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 249 кв.м.
  Срок: 29.06.2019 до 29.07.2019
  Обявяване: 2019-07-30
  Адрес: гр. Троян, ул. "Христо Смирненски" № 50
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.512.158 /седем три едно девет осем точка пет едно две точка едно пет осем/,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Троян, ул. „Христо Смирненски“ № 50, площ: 249 кв.м. /двеста четиридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територия та: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при граници и съседи: имот № 73198.512.364, имот № 73198.29.115, имот № 73198.512.157, имот № 73198.512.149, имот № 73198.512.159, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 73198.512.158.1 /седем три едно девет осем точка пет едно две точка едно пет осем точка едно/, със застроена площ: 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда- еднофамилна.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1016/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

Продава Къща в ТРОЯН за 27900.00 лв. на търг от ЧСИ