Заведение в САМОКОВ за 60000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САМОКОВ > Заведение

Заведение в САМОКОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 60000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 351 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за САМОКОВ
Всички имоти на ЧСИ

Масивна сграда „РЕСТОРАНТ“ находящ се в гр. Самоков, община Самоков, област Софийска на ул. „Здравец“ на един етаж, с идентификатор 65231.902.580.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и две точка петстотин и осемдесет точка едно/ с предназначение сграда за обществено хранене, със застроена площ по документи за собственост от 438 /четиристотин тридесет и осем/ кв.м. а със застроена площ по скица описана в документа за собственост и съгласно актуална скица от 2 1.07.2016 г. – 351 /триста петдесет и един/ кв.м., построена върху поземлен имот с идентификатор 65231.902.580 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и две точка петстотин и осемдесет/ по кадастрална карта на гр. Самоков, одобрена със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изп. директор на АГКК с предназначение : урбанизирана територия при съседи по документ за собственост : поземлени имоти №№ 554, 358, 554, 408, 409, заедно с правото на строеж върху описания по-горе недвижим имот.

Продава Заведение в САМОКОВ за 60000.00 лв. на търг от ЧСИ