Заведение в САМОКОВ за 100000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САМОКОВ > Заведение

Заведение в САМОКОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 100000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 319 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за САМОКОВ
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.904.371 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка триста седемдесет и едно/, находящ се в гр. Самоков, с площ с площ от 3048 кв. м. / три хиляди четиридесет и осем/ кв. м., трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване за обект детско заведение, при съседи на имота по документ за собственост от изток – ПИ с идентификатор 65231.904.219; от запад – ПИ с идентификатор 65231.904.375, от сев ер - ПИ с идентификатор 65231.904.375, от юг - ПИ с идентификатор 65231.904.389 съгласно одобрената със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изп. директор на АГКК кадастрална карта на гр. Самоков, който имот е идентичен с УПИ с площ 2825 кв.м. /две хиляди осемстотин двадесет и пет кв.м./, представляващ парцел 1 /първи/ отреден за „детско заведение“ в кв. 46 А по регулационния план на гр. Самоков, заедно с построената в него същия имот СГРАДА с идентификатор 65231.904.371.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и четири точка триста седемдесет и едно точка едно/, със застроена площ 319 кв.м /триста и деветнадесет кв.м./ с предназначение сграда за детско заведение, на един етаж, масивно-панелна конструкция, съгласно одобрената със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изп. директор на АГКК кадастрална карта на гр. Самоков.

Продава Заведение в САМОКОВ за 100000.00 лв. на търг от ЧСИ