Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА за 100000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Жилищна сграда

Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 100000.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 73 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. "Родопи" №46
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

Имот с идентификатор 68850.520.170.2 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и двадесет, точка, сто и седемдесет, точка, две), с предназначение: еднофамилна жилищна сграда, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД–18-73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. „Родопи“ № 46 (четиридесет и шест), със застроена площ: 7 3 кв. м (седемдесет и три квадратни метра), брой етажи: 3 (три), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, представляващ по нотариален акт ЕДНОФАМИЛНА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, а съгласно удостоверение № ЗП–И– 159/17.05.2008г. на Община Стара Загора – „Западна половина на триетажна двуфамилна жилищна сграда – близнак с два гаража“ завършена до етап: напълно завършен вид, до покрив, с дограма, външна мазилка, с вътрешна мазилка, с ВИК и Ел инсталация, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Родопи“ № 46 (четиридесет и шест), построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.520.170 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и двадесет, точка, сто и седемдесет), с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра), при съседи на поземления имот: имот № 68850.520.180, за второстепенна улица, имот № 68850.520.173, ниско застрояване /до 10 метра/, имот № 68850.520.168, за друг обществен обект, комплекс, имот № 68850.520.144, за второстепенна улица, а съгласно план за регулация на гр. Стара Загора, утвърден със Заповед 1376/13.04.1988 г., попадаща в УПИ /парцел/ II – втори за жилищно строителство, в кв. 449 (четиристотин четиридесет и девет) по плана на града, при граници на УПИ: от запад – ул. „Родопи“, от юг ул. „Персенк“, от север – детско заведение, от изток – УПИ III – 4894.

Продава Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА за 100000.00 лв. на търг от ЧСИ