Етаж от къща в ДЕВИН за 8185.68 лв.

Имоти > Имоти от чси ДЕВИН > Етаж от къща

Етаж от къща в ДЕВИН

Допълнителна информация

  Начална цена: 8185.68 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 82 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес: ул. Детелина № 6, ет. 2
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за ДЕВИН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ВТОРИ ЕТАЖ (първи жилищен), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.501.1617.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18- 4555/ 12.06.2015 г. на Началника на СГКК- Смолян, находящ се на адрес гр. Девин, ул. "Детелина" № 6, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 82.00 (осемдесет и два) кв .м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - 20465.501.1617.1.1 и над обекта - няма, който самостоятелен обект се намира в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1617.1 и със застроена площ от 82.00 (осемдесет и два) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1617 и площ 501 (петстотин и един) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници на поземления имот: имоти с идентификатори 20465.501.5006, 20465.501.65, 20465.501.64, 20465.501.66 и 20465.501.1200, ВЕДНО с приспадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

Продава Етаж от къща в ДЕВИН за 8185.68 лв. на търг от ЧСИ