Чси Имоти > Девин > Парцел

ЧСИ Девин

Всички имоти Парцел в Девин от ЧСИ

Няма резултати за Парцел в Девин, вижте резултати за Парцел в окръжен съд Смолян

Парцел гр. Смолян

Цена: 46993.00 лв.

Населено място: гр. Смолян
Квадратура 5017 кв.м.

Пампорово
Окръжен съд: Смолян
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
Поземлен имот с идентификатор 67653.1.64 (шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, шест, четири) по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14 ...

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 11264.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 352 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.662 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, шест, шест, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолям, об ...

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 5440.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 170 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.660 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, шест, шест, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолям, о ...

Парцел СМОЛЯН

Цена: 3456.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 108 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.485 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, четири, осем, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ...

Парцел СМОЛЯН

Цена: 15808.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 494 кв.м.

ул. "Миньорска
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.484 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, четири, осем, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смоля ...

Парцел СМОЛЯН

Парцел СМОЛЯН

Цена: 7456.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 233 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.483 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, четири, осем, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ...

Парцел СМОЛЯН

Цена: 6400.00 лв.

Населено място: СМОЛЯН
Квадратура 200 кв.м.

ул. "Миньорска"
Окръжен съд: Смолян
Срок: 16.06.2020 до 16.07.2020
Обявяване на: 2020-07-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.915.482 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, четири, осем, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, ...

Парцел Стойките

Парцел Стойките

Цена: 29647.30 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 2451 кв.м.

общ. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.06.2020 до 13.07.2020
Обявяване на: 2020-07-14
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69345.100.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 4485.60 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 801 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10.8 /десет точка осем/, по плана на с. Фабрика, с обща площ от 801.04 /осемстотин и едно цяло и четири стотни/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: от ...

Парцел Фабрика

Цена: 11407.20 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 2037 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10.4 /десет точка четири/, по плана на с. Фабрика, с обща площ от 2 037 /две хиляди и тридесет и седем/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: река, Имот ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 47796.00 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 8535 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10.17 /десет точка седемнадесет/, по плана на с. Фабрика, с обща площ от 8 535 /осем хиляди петстотин тридесет и пет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имот ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 15708.00 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 2805 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10.16 /десет точка шестнадесет/, по плана на с. Фабрика, с обща площ от 2 805 /две хиляди осемстотин и пет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 3375.20 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 603 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10 /десет/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 602.70 /шестотин и две цяло и седемдесет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 13 на о ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 1369.60 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 245 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 9 /девет/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 244.50 /двеста четиридесет и четири цяло и петдесет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 43008.00 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 7680 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6 /шест/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 7 680 /седем хиляди шестотин и оседмдесет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 103 на М ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 5728.80 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 1023 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 5 /пет/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 1 023 /хиляда двадесет и три/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 103 на МЗГ – ДЛ/ДДС, И ...

Парцел Фабрика

Парцел Фабрика

Цена: 22316.00 лв.

Населено място: Фабрика
Квадратура 3985 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 3 /три/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 3 985 /три хиляди деветстотин осемдесет и пет/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 103 н ...

Парцел Цацаровци

Парцел Цацаровци

Цена: 22528.80 лв.

Населено място: Цацаровци
Квадратура 4023 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 08.06.2020 до 08.07.2020
Обявяване на: 2020-07-09
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2 /две/, кадастрален район № 10 /десет/, с обща площ от 4 023 /четири хиляди двадесет и три/ кв.м., представляващ празно място, при граници на имота: Имот № 103 на МЗГ – ДЛ ...

Парцел Стойките

Парцел Стойките

Цена: 29647.30 лв.

Населено място: Стойките
Квадратура 2451 кв.м.

общ. Смолян, обл. Смолян
Окръжен съд: Смолян
Срок: 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 2020-04-24
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69345.100.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № ...

Парцел Момчиловци

Парцел Момчиловци

Цена: 14126.00 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 393 кв.м.

ул. Момина вода 81
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 49014.501.1137 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одо ...

Парцел Момчиловци

Парцел Момчиловци

Цена: 12783.00 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 403 кв.м.

ул. Момина вода 81
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 49014.501.1136 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, три, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одоб ...

Парцел Момчиловци

Парцел Момчиловци

Цена: 53660.80 лв.

Населено място: Момчиловци
Квадратура 1287 кв.м.

ул. "Хан Крум" № 2
Окръжен съд: Смолян
Срок: 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 2020-04-14
Поземлен имот с идентификатор 49014.501.727 (четири, девет, нула, едно, четири, точка, пет, нула, едно, точка, седем, две, седем), с адрес: с.Момчиловци, ул.“Хан Крум“ № 2 (две), община См ...

Парцел Зорница

Парцел Зорница

Цена: 1404.00 лв.

Населено място: Зорница
Квадратура 393 кв.м.

1/2 ид.ч.
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
½ ид.ч. (една втора идеална част) от Урегулиран поземлен имот VII- 137 (седми за имот с планоснимачен номер сто тридесет и седеми), кв. 22 (двадесет и втори) по регулационния план на с. Зо ...

Парцел Зорница

Парцел Зорница

Цена: 2197.00 лв.

Населено място: Зорница
Квадратура 615 кв.м.

1/2 ид.ч.
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
½ ид.ч. (една втора идеална част) от Урегулиран поземлен имот Х-135 (десети за имот с планоснимачен номер сто тридесет и пети) съгласно документ за собственост - Решение 286/04.07.2014 г. ...

Парцел Зорница

Парцел Зорница

Цена: 2108.00 лв.

Населено място: Зорница
Квадратура 590 кв.м.

1/2 ид.ч.
Окръжен съд: Смолян
Срок: 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 2020-03-25
½ ид.ч. (една втора идеална част) от Урегулиран поземлен имот IV-139 (четвърти за имот с планоснимачен номер сто тридесет и девет) съгласно документ за собственост - Решение 286/04.07.201 ...

Парцел Загражден

Парцел Загражден

Цена: 3780.00 лв.

Населено място: Загражден
Квадратура 498 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Урегулиран поземлен имот XXXI-61 (тридесет първи отреден за имот шестдесет и първи) с площ от 498 (четиристотин деветдесет и осем) кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ XXXII-61, имот № ...

Парцел Загражден

Парцел Загражден

Цена: 5457.00 лв.

Населено място: Загражден
Квадратура 794 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Урегулиран поземлен имот XXXII-61 (тридесет и втори, отреден за имот шестдесет и първи) с площ от 794 (седемстотин деветдесет и четири) кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ XXXIII-61, и ...

Парцел Загражден

Парцел Загражден

Цена: 7122.00 лв.

Населено място: Загражден
Квадратура 1026 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Урегулиран поземлен имот XXXIII-61 (тридесет и трети, отреден за имот шестдесет и първи), с площ от 1 026 (хиляда двадесет и шест) кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ XXXIV-61, имот № ...

Парцел Загражден

Парцел Загражден

Цена: 6108.00 лв.

Населено място: Загражден
Квадратура 861 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Урегулиран поземлен имот XXXIV-61 (тридесет и четвърти, отреден за имот шестдесет и първи) с площ от 861 (осемстотин шестдесет и един) кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ XXXV-61, имот ...

Парцел Загражден

Парцел Загражден

Цена: 4544.00 лв.

Населено място: Загражден
Квадратура 780 кв.м.


Окръжен съд: Смолян
Срок: 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 2020-03-26
Урегулиран поземлен имот XXXV-61 (тридесет и пети, отреден за имот шестдесет и първи) с площ от 780 (седемстотин и осемдесет) кв.м., с граници: улица, УПИ V-61, УПИ IV-61, имот № 11016 и У ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти девин имоти в девин недвижими имоти девин частен съдебен изпълнител девин имоти девин имоти в девин частен съдебен изпълнител девин недвижими имоти девин девин имоти чси девин