Етаж от къща в ДЕВИН за 20448.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДЕВИН > Етаж от къща

Етаж от къща в ДЕВИН

Допълнителна информация

  Начална цена: 20448.00 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 72 кв.м.
  Срок: 16.08.2019 до 16.09.2019
  Обявяване: 2019-09-17
  Адрес: ул. Здравец № 6
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за ДЕВИН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20465.503.626 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 320 кв.м. (триста и двадесет квадратни метра), с адрес: гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, ул. „Здравец“ № 6, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри - поземлени имоти с идентификатори 20465.503.625, 20465.503.624, 20465.503.627, 20465.503.628, 20465.503.629, 20465.503.5077, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.626.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 72.00 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), с предназначение: жилище, апартамент, със съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: няма, под обекта: 20465.503.626.1.2, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в изградената в гореописания поземлен имот сгада с идентификатор 20465.503.626.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 72.00 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата.

Продава Етаж от къща в ДЕВИН за 20448.00 лв. на търг от ЧСИ