Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 17100.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 17100.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 35 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: кв. "Зора", блок №2, ет. 3, ап. 62
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.521.190.5.62 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и едно, точка, сто и деветдесет, точка, пет, точка, шестдесет и две), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-55/12.09.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), кв. ЗОРА, бл. 2 (две), ет. 3 (три), ап. 62 (шестдесет и две), самостоятелният обект се намира в сграда № 5 (пет), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.521.190 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и едно, точка, сто и деветдесет), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 35.38 кв. м. (тридесет и пет цяло тридесет и осем стотни квадратни метра), прилежащи части: избено помещение № 59 (петдесет и девет) и таванско помещение № 60 (шестдесет), Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.521.190.5.61, под обекта: 68850.521.190.5.41, над обекта: няма, а съгласно нотариален акт представлява АПАРТАМЕНТ № 62 (шестдесет и две), находящ се в гр. Стара Загора, в кв. „Зора“, блок № 2 (две), вход 1- първи /единствен/, а по удостоверение за данъчна оценка изх. № 2408003761, изд. на 05.03.2008 г. от Община Стара Загора – вход „Б“ (буква „Б), апартамент находящ се на III (трети) етаж от жилищна сграда – блок, построена върху, общинска земя, представляваща УПИ V – 189 (пет – сто осемдесет и девет) от квартал 16 (шестнадесет) по плана на град Стара Загора, който апартамент е със застроена площ от 35.38 кв. м. (тридесет и пет цяло тридесет и осем стотни квадратни метра) и се състои от: стая, кухня, баня – тоалетна, антре – балкон, ЗАЕДНО с принадлежащото му избено помещение под № 59 (петдесет и девет) с площ от 9.80 кв. м. (девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра), както и с таванско помещение под № 60 (шестдесет) с площ от 9.80 кв. м. (девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра), както и заедно с 1.545 % (едно цяло петстотин четиридесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и заедно със съответните му идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници и съседи на жилището: от север – двор, от юг – коридор, от запад – ап. № 61, от изток – стълбищна клетка, при граници и съседи на избеното помещение: от север- двор, от юг – коридор, от запад – мазе № 60, от изток – мазе № 58 и при граници и съседи на таванското помещение: от север – двор, от юг – коридор, от запад – таван № 61, от изток – таван № 59.

Продава Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 17100.00 лв. на търг от ЧСИ