Други в БУРГАС за 35920.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БУРГАС > Други

Други в БУРГАС

Допълнителна информация

  Начална цена: 35920.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 63 кв.м.
  Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
  Обявяване: 2019-06-21
  Адрес: гр. Бургас, ул. "Петко Каравелов"№6
  ЧСИ: Ивелина Божилова
  Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
  Email: ivonka1973@abv.bg

Всички имоти за БУРГАС
Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

56,50/226 кв.м ид.ч /петдесет и шест цяло и петдесет стотни върху двеста двадесет и шест квадратни мета идеални части/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-1760 /единадесети, имот пл.номер хиляда седемстотин и шестдесет/, квартал 70 /седемдесет/ по плана на гр.Бургас, целия с площ от 226 кв.м /двеста двадесет и шест квадратни метра/, при граници: североизток - УПИ XII-1763, югозапад - УПИ X-1759, северозапад - УПИ V- 1756, 1761, югоизток - ул.”Петко Каравелов”, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, заемащ югоизточното крило на сутеренния етаж на изградената в гореописания урегулиран поземлен имот триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 62,87 кв.м /шестдесет и две цяло осемдесет и седем стотни квадратни метра/, състоящ се от две стаи, салон, кухня, баня-WC, при граници: изток - външен зид и дворно място, запад - калкан на сградата, север - общо стълбище и северната част на сутеренния етаж, юг - външен зид - ул."Петко Каравелов'', отгоре - апартамент, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, а съгласно схеми на Агенция по кадастъра - Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представляващи: 56,50/226 кв.м ид.ч /петдесет и шест цяло и петдесет стотни върху двеста двадесет и шест квадратни мета идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.611.162 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и единадесет, точка, сто шестдесет и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 232 кв.м. /двеста тридесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, п.к. 8000, ул.”Петко Каравелов” № 6, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план:1760, квартал: 70, парцел: 11, при съседи: 07079.611.161, 07079.611.283, 07079.611.165, 07079.611.163, ведно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 07079.611.162.1.5 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и единадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно, точка, пет/, по кадастралната карта на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрена със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена съгласно Заповед 18-835-06.02.2017г. на началника на СГКК-Бургас, със застроена площ от 62.87 кв.м /шестдесет и две цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект:друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с адрес на имота: гр. Бургас, п.к.8000, ул. “Петко Каравелов” № 6, ет. 0, обект сутерен; прилежащи части: ……, ниво 1, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, над обекта: 07079.611.162.1.1, който имот попада в СГРАДА № 1 /едно/ с идентификатор № 07079.611.162.1 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и единадесет, точка, сто шестдесет и две, точка, едно/, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор 07079.611.162 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и единадесет, точка, сто шестдесет и две/.

Продава Други в БУРГАС за 35920.00 лв. на търг от ЧСИ