Хотел в САМОКОВ за 446952.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САМОКОВ > Хотел

Хотел в САМОКОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 446952.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 344 кв.м.
  Срок: 19.08.2019 до 19.09.2019
  Обявяване: 2019-09-20
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за САМОКОВ
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.901.74 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № 300-5-34/15.05.2004 г. на изп. директор на АК и изменена със заповед № КД 14-23-409/16.06.2005 г. на началника на СК Софийска област, с площ от 1032 /хиляда тридесет и два/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия и с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/, адрес на поземле ния имот гр. Самоков, ул. Софийко шосе № 6, стар идентификатор : няма, номер по предходен план: 3630, квартал 233, парцел VI, при съседи /граници/ на имота: от север – имот 65231.901.323 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка триста двадесет и три/; от изток – имот 65231.901.369 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка триста шестдесет и девет/; от юг – имот 65231.901.76 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и шест/ и имот 65231.901.75 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и пет/ и от запад – имот 65231.901.169 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка сто шестдесет и девет/, който поземлен имот съгласно действащия регулационен план на гр- Самоков представлява УПИ VI-74 /шести за имот пл. номер седемдесет и четири/ в кв. 233 /двеста тридесет и три/ по плана на гр. Самоков, с административен адрес гр. Самоков, ул. Софийско шосе № 6, ведно с построените в имота сгради: “Семеен хотел и Магазин“, изградени върху описания поземлен имот съгласно Разрешение за строеж № 186/11.10.1996г. за Магазина и Разрешение за строеж № № 079/19.05.2006г. за Хотела, приети, съответно с Разрешение за ползване № 30/06.07.1998г. на Кмета на гр. Самоков и Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 30/10.09.2007г. на главния архитект на гр. Самоков, които сгради съгласно действащия кадастрален план са нанесени като сграда с идентификатор 65231.901.74.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири точка две/, със застроена площ 344 /триста четиридесет и четири/ кв.м., брой етажи 4 /четири/, преназначение хотел, и които съответстват на сгради съгласно отменения кадастрален план, описани в ипотечните актове, посочени по-долу в обявлението, както следва: Сграда с идентификатор 65231.901.74.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири точка едно/ със застроена площ от 217 /двеста и седемнадесет/ кв.м., състоящата се от сутерен с площ от 162 /сто шестдесет и два/ кв.м. и първи етаж търговска сграда , с площ от 151.6 /сто петдесет и едно цяло и шест десети/ кв. м. приемно-разфасовка, с площ от 21.2 /двадесет и едно цяло и две десети/ кв.м. и офис с площ от 15.3 /петнадесет цяло и три десети/ кв.м. и санитарно помещение, която сграда е с предназначение: търговски обект – магазин, конструкция: масивна, както и сграда с идентификатор 65231.901.74.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири точка две/ със застроена площ от 353 /триста петдесет и три/ кв.м. и с разгъната застроена площ от 1217.74 /хиляда двеста и седемнадесет цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м., на четири етажа, предназначение: хотел, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи.

Продава Хотел в САМОКОВ за 446952.00 лв. на търг от ЧСИ