Офис в ВАРНА за 42400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Офис

Офис в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 42400.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 22 кв.м.
  Срок: 11.10.2019 до 11.11.2019
  Обявяване: 2019-11-12
  Адрес: ул. "Г. Бенковски" 90
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.207.6.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Варна, ул. „Г. Бенковски" №90, на ет.7, обект оф.21. самостоятелния обект се намира в сграда №6, разположена в гореописания поземлен имот с идентификатор 10135.1503.207. предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, с площ: 21.57 кв.м, със съсе дни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 10135.1503.207.6.19, над обекта: няма, ведно с прилежащите части: 1.1694 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, по предходен акт за собственост, представляващ: ЗАЛА на седми етаж в сградата, която ще бъде построена в описаното погоре дворно място, със застроена площ от 21.57 /двадесет и едно пяло петдесет и седем стотни/ кв. метра, състояща се от: зала помещение, при граници: ул. Г. Бенковски, коридор, вътрешен двор. УПИ № VII1-8. ведно с припадащите му се 1.14433 % /едно пяло четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и три стохилядни процента/ или 3.64 /три пяло шестдесет и четири стотни/ кв. метра идеални части от общите части на сградата, както и 1.1860 % /едно цяло хиляда осемстотин и шестдесет десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху описаното дворно място.

Продава Офис в ВАРНА за 42400.00 лв. на търг от ЧСИ