Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 130000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 130000.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 124 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: бул. "Свети Патриарх Евтимий" № 155, вх. Б, ет. 1, ап. 77
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.514.98.1.78 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, деветдесет и осем, точка, едно, точка, седемдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 155 (сто петдесет и пет), вх. Б (буква „Б“), ет. 1 (едно), ап. 77 (седемдесет и седем), като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.98 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четиринадесет, точка, деветдесет и осем), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент; с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ: 124,36 кв. м (сто двадесет и четири цяло тридесет и шест стотни квадратни метра), Ниво 1 (едно); при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68850.514.98.1.77 и 68850.514.98.1.79, под обекта: 68850.514.98.1.170, 68850.514.98.1.116 и 68850.514.98.1.115, над обекта: 68850.514.98.1.83, стар идентификатор: няма, а по документ за собственост: АПАРТАМЕНТ № 77 (седемдесет и седем), находящ се в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 155 (сто петдесет и пет), вх. Б (Буква „Б“), на 1 етаж (първи етаж) от жилищна сграда, построена в държавно дворно място, парцел I- КЖС (първи за комплексно жилищно строителство), в квартал 153 А (сто петдесет и три, буква „А“) по плана на града одобрен 1989 година - съгласно данъчна оценка, а по нотариален акт – квартал 155 (сто петдесет и пет) по плана на града, който апартамент е със застроена площ 124.36 кв. м (сто двадесет и четири цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), състоящ се от: две спални, дневна с кухненски бокс и сервизни помещения, при граници на апартамента: от изток – коридор и стълбище, от запад – двор, от север – помещение РИОПС от другия вход, от юг- апартамент № 76, ЗАЕДНО с едно ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 77 (седемдесет и седем) със застроена площ от 13.60 кв. м. (тринадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при граници: от изток - мазе № 78, от запад – мазе № 76, от север – коридор, от юг – коридор, КАКТО и с 2.41 % (две цяло и четиридесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС и съответните идеални части от правото на строеж върху описаното дворно място.

Продава Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА за 130000.00 лв. на търг от ЧСИ