Други в СТАРА ЗАГОРА за 33750.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Други

Други в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 33750.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 1401 кв.м.
  Срок: 18.10.2019 до 18.11.2019
  Обявяване: 2019-11-19
  Адрес: ул. "Цибрица" № 1
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ДВОРНО МЯСТО с обща площ от 1 401 кв. м (хиляда четиристотин и един квадратни метра) по Скица № 257/14.08.2017 г. на Община Гълъбово, а по документ за собственост, съгласно НА за учредяване на договорна ипотека с вх. рег. № 817 от 6.10.2011 год. с площ от 1 380 кв. м (хиляда триста и осемдесет квадратни метра), находящо се в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Цибрица“ 1 (едно) съгласно удостоверение за данъчна оценка, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV – 1087 (че твърти за хиляда осемдесет и седем), в квартал 65 (шестдесет и пет) по плана на град Гълъбово, ведно с построените в него сгради: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален № 1 (едно) със застроена площ от 71 кв. м. (седемдесет и един квадратни метра) – търпима на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ; МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален № 2 (две) със застроена площ от 20 кв. м. (двадесет квадратни метра) – търпима на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА с кадастрален № 3 (три) със застроена площ от 61 кв. м. (шестдесет и един квадратни метра) – търпима на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ; МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА с кадастрален № 4 (четири) със застроена площ от 23 кв. м. (двадесет и три квадратни метра) – търпима на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА - ГАРАЖ с кадастрален № 6 (шест) със застроена площ от 29 кв. м. (двадесет и девет квадратни метра) – търпима на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и всички подобрения и приращения извършени в имота - ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА с кадастрален № 5 (пет) със застроена площ от 4 кв. м. (четири квадратни метра), при граници на имота: УПИ V – 1092 и УПИ VIII – 1091; запад – УПИ III – 1086, север – улица и на юг – УПИ IX – 1088 и УПИ X – 1088. Подобрения в имота: Базалтова настилка пред жилищната сграда, дворищна чешма, дворищна тоалетна, ограда от телена мрежа върху бетонови колове.

Продава Други в СТАРА ЗАГОРА за 33750.00 лв. на търг от ЧСИ