Други в СТАРА ЗАГОРА за 99000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Други

Други в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 99000.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 739 кв.м.
  Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
  Обявяване: 2019-10-31
  Адрес: кв. "Индустриален", ул. "Георги Байданов" № 2-А
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68850.522.5576 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД – 14 – 24 – 229/11.12.2008г. на Началник на СГКК – Стара Загора с адрес на имота: град Стара Загора, кв. „Индустриален“, ул. „Георги Байданов” № 2 – А (две, т ире, буква „а”), с площ на имота 739 кв.м (седемстотин тридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5576 (пет хиляди петстотин седемдесет и шест), квартал: 4 (четири), парцел: XLVII (четиридесет и седми), при съседи на поземления имот по кадастрална карта: 68850.522.13, 68850.522.5577, 68850.522.5205, 68850.522.5441, ВЕДНО с находящите се в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор 68850.522.5576.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест, точка, едно), със застроена площ от 303 кв.м. (триста и три квадратни метра), на 1 (един) етаж, с предназначение: промишлена сграда; 2. Сграда с идентификатор 68850.522.5576.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест, точка, две), със застроена площ от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), на 1 (един) етаж, с предназначение: промишлена сграда; 3. Сграда с идентификатор 68850.522.5576.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест, точка, три), със застроена площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), на 1 (един) етаж, с предназначение: промишлена сграда, а съгласно акт за собственост представлява УПИ XLVII 5576 (четиридесет и седми за планоснимачен номер пет хиляди петстотин седемдесет и шест), с площ 780 кв.м (седемстотин и осемдесет квадратни метра), находящ се в град Стара Загора, в кв. 4 (четири) – „Индустриален” по плана на град Стара Загора, ул. „Георги Байданов” № 2 – А (две, тире, буква „а”), при граници за парцела: улица, УПИ XIX 5441 и УПИ I 5205, с построената в него сграда, представляваща дял 4 (четвърти) съгласно одобрен от Община Стара Загора с протокол № 39 24 от 08.11.2006г. архитектурен проект за делба на „Главен корпус/бл. А и бл.Б, битовка и разширение/ компресорно и трафопост – нов на млекозавод „Сердика”, Компресорно, представляващо монолитна едноетажна сграда със стоманенобетонен скелет и рамкова конструкция, плосък покрив. Разположен в приземния етаж на южната фасада на трафопоста на кота – 4,80 (минус четири цяло и осемдесет). Застроена площ 900,25 кв.м (деветстотин цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра) и разгъната застроена площ 999,79 кв.м. (деветстотин деветдесет и девет цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра).

Продава Други в СТАРА ЗАГОРА за 99000.00 лв. на търг от ЧСИ