Други в СТАРА ЗАГОРА за 131384.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СТАРА ЗАГОРА > Други

Други в СТАРА ЗАГОРА

Допълнителна информация

  Начална цена: 131384.00 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 270 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. "Генерал Столетов" № 21, ет. 3
  ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
  Телефон: 042 - 250113
  Email: g.ilcheva@ilcheva.com

Всички имоти за СТАРА ЗАГОРА
Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5383.1.1 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три, точка, едно, точка, едно) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предназначение: за офис, с брой нива на обекта: 1 (едно), находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), ет. 3 (три), намиращ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.504.5383 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три), с площ: 194,47 кв. м. (сто деветдесет и четири цяло четиридесет и седем стотни квадратни метра), без прилежащи части, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: имот с № 68850.504.5383.1.5; над обекта: имот с № 68850.504.5383.1.2 и имот с № 68850.504.5383.1.9, ЗАЕДНО с прилежащите на самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата, КАКТО и с прилежащото му съответно право на строеж отстъпено върху поземления имот, в който е построена сградата, който самостоятелен обект представлява съгласно документ за собственост (Заявление за отстъпено право на строеж по чл. 56, ал. 2 и 3 от ЗТСУ (отм.) от 20.11.1995г., вписано под № 94, т. II, рег. № 5021/22.11.1995 г. по описа на СВ гр. Стара Загора) обособена част от ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, с обща разгъната застроена площ от 269,97 кв. м (двеста шестдесет и девет цяло деветдесет и седем стотни квадратни метра), намиращ се в масивна жилищна сграда, построена в поземлен имот в град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), съставляващ УПИ парцел X – 5383 (десет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и три) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XIII (тринадесет) 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, при граници на УПИ : от изток – УПИ XI – 5384, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ IX – 5382, от юг – ул. „Ген. Столетов“, която обособена част съгласно документа за собственост се намира на първия етаж от сградата и включва: аптечен склад, три зали за машинна обработка на информация, санитарен възел, бокс, коридор – приемна и два балкона, при граници: от изток – външен зид – калкан, от север – стълбище и двор, от запад – стълбище и външен зид – калкан, и от юг – двор и улица, както и заедно със 69, 45/296 кв.м. ид. части /шестдесет и девет цяло четиридесет и пет стотни квадратни метра идеални части от двеста деветдесет и шест/ от Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5383 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК , находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), с площ: 296 кв. м. (двеста деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем), парцел: XIII (тринадесет), съседи: 68850.504.6561, 68850.504.5382, 68850.504.5381, 68850.504.5384, представляващ съгласно скица на Община Стара Загора, урегулиран поземлен имот – парцел X – 5383 (десет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и три) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП (ПРЗ) на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XIII (тринадесет) 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, с площ на целия УПИ от 300 кв. м. (триста квадратни метра), с неуредени улични регулационни отношения за 1 кв. м. (едни квадратен метър) – придаваеми се към имота от улица, при граници на УПИ : от изток – УПИ XI – 5384, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ IX – 5382, от юг – ул. „Ген. Столетов“.

Продава Други в СТАРА ЗАГОРА за 131384.00 лв. на търг от ЧСИ