Къща в САМОКОВ за 151200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси САМОКОВ > Къща

Къща в САМОКОВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 151200.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 194 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: гр. Самоков, ул. Леон Крудов № 56
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за САМОКОВ
Всички имоти на ЧСИ

Сграда с идентификатор 65231.903.208.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и три точка двеста и осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, одобрени със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на сградата: гр. Самоков, ул. "Леон Крудов" № 56 (петдесет и шест), която сграда е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 65231.90 3.208, със застроена площ на сградата от 194 (сто деветдесет и четири) кв.м. по скица, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна на два етажа, изградена на основание Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя № 36/20.03.1989 г. на ОбНС - гр. Самоков и Строително разрешение № 175/12.04.1990 г., като съгласно строителното разрешение сградата е със застроена площ от 143 (сто четиридесет и три) кв.м., в поземлен имот с идентификатор 65231.903.208 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка девестотин и три точка двеста и осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, одобрени със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: гр. Самоков, местност "Герена", с площ на имота от 755 (седемстотин петдесет и пет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), с номер по предходен план: 1106 (хиляда сто и шест), при съседни поземлени имоти: 65231.903.212, 65231.903.209, 65231.915.26, 65231.915.229, 65231.903.329 и 65231.903.269, ведно с правото на строеж върху поземления имот, върху който сградата е построена.

Продава Къща в САМОКОВ за 151200.00 лв. на търг от ЧСИ