Парцел в ДОБРИЧ за 75040.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Парцел

Парцел в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 75040.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 10001 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: 72624.513.54; 72624.513.55
  ЧСИ: Николай Петров Ников
  Телефон: 058 - 621177
  Email: nikov810@gmail.com

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Петров Ников

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ. Добрич, обл.Добрич, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72624.513.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/ 12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК с площ 4001кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 513014, при съседи: 72624.513.68, 72624.513.15, 72624.513.97, 72624.513.55, 72624.513.13, 72624.513.10, ведно и заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към и под гореописания поземлен имот. Върху имота има ограничения: Електропровод 20 Kv. на 10м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода, не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ. Добрич, обл.Добрич, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72624.513.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/ 12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК с площ 5999кв.м. по акт за собственост, а по скица с площ 6000кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, номер по предходен план: 513014, при съседи: 72624.513.54, 72624.513.15, 72624.513.97, ведно и заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към и под гореописания поземлен имот.Върху имота има ограничения: Електропровод 20 Kv. на 10м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода, не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.

Продава Парцел в ДОБРИЧ за 75040.00 лв. на търг от ЧСИ