Къща в ДОБРИЧ за 20412.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Къща

Къща в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 20412.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 1235 кв.м.
  Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
  Обявяване: 2019-06-21
  Адрес: ж.к.”Рилци”, ул.”Твърдица” №23
  ЧСИ: Николай Желязков Желев
  Телефон: 058 605294
  Email: si811@b-trust.org

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Желязков Желев

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, ж.к.”Рилци”, ул.”Твърдица” №23 /двадесет и три/, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1235 /хиляда двеста тридесет и пет/ кв.м., в идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор №72624.601.313 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, три, едно, три/, съгласно скица №1482/25.01.2013 г. на СГКК-Добрич, целият с площ 3132 /три хиляди сто тридесет и два/ кв.м., номер по предходен план: 304 /триста и четири, кварта л: 14 /четиринадесет/, парцел Х /десет-римско/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10 м/”, ведно с построените в този имот: еднофамилна ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.601.313.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, три, едно, три, точка, едно/, съгласно скица №1484/25.01.2013 г. на СГКК-Добрич, със застроена площ 120 /сто и двадесет/ кв.м.; СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.601.313.2 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, три, едно, три, точка, две/, съгласно скица №1485/25.01.2013 г. на СГКК-Добрич, със застроена площ 33 /тридесет и три/ кв.м., с предназначение: „Селскостопанска сграда”; СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.601.313.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, три, едно, три, точка, три/, съгласно скица №1486/25.01.2013 г. на СГКК-Добрич, със застроена площ 58 /петдесет и осем/ кв.м., с предназначение: „Селскостопанска сграда” и СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.601.313.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, точка, три, едно, три, точка, четири/, съгласно скица на СГКК-Добрич, със застроена площ 7 /седем/ кв.м., с предназначение: „Селскостопанска сграда” , при граници и съседи за поземления имот: 72624.601.312; 72624.601.311; 72624.601.981; 72624.601.979; 72624.601.315; 72624.601.314.

Продава Къща в ДОБРИЧ за 20412.00 лв. на търг от ЧСИ