Етаж от къща в РАЗГРАД за 42840.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РАЗГРАД > Етаж от къща

Етаж от къща в РАЗГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 42840.00 лв.
  Окръжен съд: Разград
  Квадратура: 80 кв.м.
  Срок: 05.08.2019 до 05.09.2019
  Обявяване: 2019-09-09
  Адрес: ул."Жеравна"№75
  ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
  Телефон: 084 - 663011
  Email: gusolakov@abv.bg

Всички имоти за РАЗГРАД
Всички имоти на ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков

1/6 /една шеста / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61710.504.6377 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка шест хиляди триста седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград , одобрена със Заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-17-257/21.07.2011г. на Началника на СГКК – Разград, с административен адрес : град Разград, община Разград, област Разг рад, улица „Жеравна“№75 / седемдесет и пет/ , с площ по документ 370 кв.м /триста и седемдесет квадратни метра /, а съгласно скица № 15-225905/01.06.2015г. на СГКК - гр. Разград с площ 357 кв.м /триста петдесет и седем квадратни метра/ , с предназначение на територията : Урбанизирана , с начин на трайно ползване : ниско застрояване /до 10м/ , стар идентификатор :61710.504.4138; 61710.504.4139, номер по предходен план : 4121, квартал 109, парцел V, при граници и съседи : №61710.504.4121, №61710.504.208, №61710.504.4119 и №61710.504.6375 , ведно с реално целия втори жилищен етаж , разположен в източната част на триетажна сграда – близнак , представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 61710.504.6377.2.3 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка шест хиляди триста седемдесет и седем точка две точка три /, с административен адрес : град Разград, община Разград, област Разград, улица „Жеравна“№75 / седемдесет и пет/, етаж 3 /три/ , с площ от 80.26 кв.м /осемдесет цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра / , който самостоятелен обект се намира в сграда №2 / две/ , разположена в поземлен имот с идентификатор № 61710.504.6377 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка шест хиляди триста седемдесет и седем/ , с предназначение : Жилище , апартамент , бой нива на обекта : 1 /едно/ , състоящ се от една спалня, кухня-бокс , баня с тоалетна , предверие, две тераси със самостоятелен вход, ведно с прилежащото складово помещение – маза , със застроена площ от 11.70кв.м / единадесет цяло и седемдесет стотни квадратни метра /, при граници и съседи за мазето : на същия етаж – коридор и коридор и над обекта : сграда с идентификатор 61710.504.6377.2.1, и съответните проценти припадащи се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници и съседи за обекта : на същия етаж – няма , под обекта : № 61710.504.6377.2.2 и над обекта : няма. При начална продажна цена 42840.00 лв. (четиридесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева). Тежести на имота: учредена Договорна ипотека в полза на Алианц Банк България"АД, с вх.рег.№5829/10.11.2006г. , акт№179, том 3 на СВ - Разград, подновена с вх.рег.№ 5198/07.11.2016г. , акт №54, том 2 на СВ - Разград,възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 05.08.2019 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 05.09.2019 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 05.09.2019г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД , IBAN BG50CECB97905040193100, BIC CECBBGSF по изпълнително дело №20187610400582. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 09.09.2019г. в 11:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан.

Продава Етаж от къща в РАЗГРАД за 42840.00 лв. на търг от ЧСИ