Едностаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ за 50240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КЮСТЕНДИЛ > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 50240.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 54 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. "КнязБогориди" № 2, ет.1
  ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
  Телефон: 078 - 55 44 25
  Email: valia_aleksandrova@mail.bg

Всички имоти за КЮСТЕНДИЛ
Всички имоти на ЧСИ Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

13.66 % /тринадесет цяло и шестдесет и шест стотни процента/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.504.337 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот триста тридесет и седем/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК и изменени със Заповед № КД-14-10-239/13.07.2009 г. на Началника на СГКК – Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. „Княз Богориди” № 2, Площ: 254 кв.м. /двеста петдесет и четири квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2480, квартал: XIX, парцел: 167, при съседи на имота: 41112.504.318, 41112.504.528, 41112.504.317 и 41112.504.316, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.504.337.1.2 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот триста тридесет и седем, сграда едно, обект две/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Кюстендил, ул. „Княз Богориди” № 2, ет.1, ап.2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.337, Предназначение: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Площ: 53.51 кв.м. /петдесет и три цяло и петдесет и една стотна квадратни метра/ с прилежащи части: 12.07 % /дванадесет цяло и седем стотни процента/ от общите части на сградата и 10.5 % /десет цяло и пет десети процента/ от правото на строеж върху поземления имот, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.504.337.1.3, Под обекта: 41112.504.337.1.1, 41112.504.337.1.9, 41112.504.337.1.10, 41112.504.337.1.11, Над обекта: 41112.504.337.1.4, ВЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.504.337.1.9 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот триста тридесет и седем, сграда едно, обект девет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Кюстендил, ул. „Княз Богориди” № 2, ет.0, гараж 9, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.504.337, Предназначение: Гараж в сграда, Площ: 18.70 кв.м. /осемнадесет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, с прилежащи части: 3.16 % /три цяло и шестнадесет стотни процента/ от правото на строеж върху земята, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.504.337.1.10, 41112.504.337.1.1, Под обекта: няма, Над обекта: 41112.504.337.1.2, /съгласно Скица на поземлен имот № 15-198378/07.03.2019 г., Схеми на самостоятелен обект в сграда №15-198366 и № 15-198368 и двете издадени на 07.03.2019 г. от СГКК гр. Кюстендил/. Началната цена от която ще започне наддаването е 50 240 лв. /петдесет хиляди двеста и четиридесет лева/.

Продава Едностаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ за 50240.00 лв. на търг от ЧСИ