Едностаен апартамент в ГАБРОВО за 10080.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 10080.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 26 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: ул. „Клокотница” № 13
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.514.268.10.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем точка десет точка две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на имота: град Габрово, п.к. 5300, ул. „Клокотница” № 13, /тринадесет/ ет. 0, ап. 2 /две/, самостоят елният обект се намира в сграда № 10 /десет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.514.268 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем/, с предназначение на самостоятелният обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 25,64 /двадесет и пет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.514.268.10.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем точка десет точка едно/, под обекта: няма, над обекта: 14218.514.268.10.4 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем точка десет точка четири/, 14218.514.268.10.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четиринадесет точка двеста шестдесет и осем точка десет точка пет/, заедно с прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/, ЗАЕДНО с 0,782% ид.ч. от общите части на сградата и 0,386 % /нула цяло и триста осемдесет и шест стотни процента/ идеални части от правото на строеж. По акт за собственост, същия е описан като: ЖИЛИЩЕ № 2 /две/, находящо се в жилищна сграда – блок № 2 /две/, вх. „А” на етаж сутерен, построена върху държавна земя, парцел ІІ /две римско/, квартал 24 /двадесет и четири/ в местност „Велчевци” на ул. „Яташка” № 13 /тринадесет/ в град Габрово, състоящ се от стая, кухненски бокс и сервизни помещения със застроена площ 25,64 /двадесет и пет цяло и шестдесет и четири стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с припадащото се ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ и 0,782 % /нула цяло седемстотин осемдесет и две/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от общите части на сградата и 0,386% /нула цяло триста осемдесет и шест стотни/ идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи за жилището: изток – Маринка Цвяткова Пъшева, запад – изба № 9 на Марийка М. Стефанова и Стефан Енев Стефанов, север – коридор НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 080 /десет хиляди и осемдесет/ лева

Продава Едностаен апартамент в ГАБРОВО за 10080.00 лв. на търг от ЧСИ