Гараж в ДОБРИЧ за 2624.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Гараж

Гараж в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2624.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 21 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: ул.”Струма”№2 (две), вх.”А”, ет.0 (нула)
  ЧСИ: Николай Желязков Желев
  Телефон: 058 605294
  Email: si811@b-trust.org

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Желязков Желев

½ (една втора) идеална част в режим на СИО от НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич ул.”Струма”№2 (две), вх.”А”, ет.0 (нула), представляващ ГАРАЖ №1 (едно) с кадастрален идентификатор №72624.615.7665.1.4 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, седем, шест, шест, пет, точка, едно, точка, четири), намиращ се в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.615.7665, с площ от 21.20 кв.м. (двадесет и един цяло и двадесет стот ни кв.м.), ведно 0.00318 % ид.ч. от общите части на сградата, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: №72624.615.7665.1.8; №72624.615.7665.1.7; №72624.615.7665.1.6; №72624.615.7665.1.5; №72624.615.7665.1.3; под обекта: няма; над обекта: №72624.615.7665.1.22; имотна партида №17196 на СВ към АВ гр.Добрич

Продава Гараж в ДОБРИЧ за 2624.00 лв. на търг от ЧСИ