Хотел в КЮСТЕНДИЛ за 576800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КЮСТЕНДИЛ > Хотел

Хотел в КЮСТЕНДИЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 576800.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 1150 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. Константинова баня" № 3
  ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
  Телефон: 078 - 55 44 25
  Email: valia_aleksandrova@mail.bg

Всички имоти за КЮСТЕНДИЛ
Всички имоти на ЧСИ Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.976 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на ИД на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул.”Константинова баня” № 3, с Площ: 464 кв.м. /четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/ по скица, а по ипотека 459 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2667, квартал: 281, парцел: V, при съседи на имота: 41112.503.949, 41112.503.975, 41112.503.981, 41112.503.980, 41112.503.979, 41112.503.977, съгласно Скица на поземлен имот № 1229/20.03.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил ВЕДНО с попадащата върху имота сграда с идентификатор 41112.503.976.1 със застроена площ 359 кв.м., брой етажи 4 и МАЗЕ, предназначение: Хотел, състояща се от: - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.976.1.3 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест, сграда едно, обект три/, Адрес на имота: гр. Кюстендил, ул.”Константинова баня” № 3, ет.0 ,Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1/едно/, Площ по документ: 70.27 кв. м./седемдесет цяло двадесет и седем стотни квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.503.976.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 41112.503.976.1.4, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 1224/20.03.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.976.1.4 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест, сграда едно, обект четири/, Адрес на имота: гр. Кюстендил, ул.”Константинова баня” № 3, ет.1 ,Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1/едно/, Площ по документ: 314 кв. м./триста и четиринадесет квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 41112.503.976.1.3, 41112.503.976.1.7, 41112.503.976.1.1, 41112.503.976.1.2, Над обекта: 41112.503.976.1.5, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 1225/20.03.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.976.1.5 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест, сграда едно, обект пет/, Адрес на имота: гр. Кюстендил, ул.”Константинова баня” № 3, ет.2 ,Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1/едно/, Площ по документ: 314 кв. м./триста и четиринадесет квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 41112.503.976.1.4, Над обекта: 41112.503.976.1.6, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 1226/20.03.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.976.1.6 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест, сграда едно, обект шест/, Адрес на имота: гр. Кюстендил, ул.”Константинова баня” № 3, ет.3 ,Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1/едно/, Площ по документ: 314 кв. м./триста и четиринадесет квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 41112.503.976.1.5, Над обекта: няма, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 1227/20.03.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.976.1.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест, сграда едно, обект едно/, Адрес на имота: гр. Кюстендил, ул.”Константинова баня” № 3, ет.0 ,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1/едно/, Площ по документ: 36 кв. м./тридесет и шест квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.503.976.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 41112.503.976.1.4, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 1222/20.03.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 41112.503.976.1.7 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот деветстотин седемдесет и шест, сграда едно, обект седем/, Адрес на имота: гр. Кюстендил, ул.”Константинова баня” № 3, ет.0 ,Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта: 1/едно/, Площ по документ: 96.32 кв. м./деветдесет и шест цяло тридесет и две стотни квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.503.976.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 41112.503.976.1.4, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 1228/20.03.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил. Началната цена, от която ще започне наддаването е 576 800 лв. /петстотин седемдесет и шест хиляди и осемстотин лева/. ДДС не се дължи. Върху имота има вписани тежести: Договорна ипотека в полза на взискателя „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД гр. София, съгласно /нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 126, том II, рег. № 4393, дело № 126/2005 г., вписан в Сл.Вписвания с вх.№ 3072/17.10.2005 г., Акт № 110, том II, дело № 2465; нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 155, том I, рег. № 2600, дело № 155/2006 г., вписан в Сл.Вписвания с вх.№ 1420/12.05.2006 г., Акт № 147, том I, дело № 1131 и нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 134, том II, рег. № 5612, дело № 268/2008 г., вписан в Сл.Вписвания с вх.№ 2772/10.07.2008 г., Акт № 1145, том II, дело № 2221/2008 г. / Движими вещи представляващи оборудване в недвижимия имот хотел „България”: № НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЧНА ЦЕНА БРОЙ ОБЩА СУМА в лева в лева 1. ЕДИНИЧНО ЛЕГЛО -матрак с дървени табли 190/80 43 17 731 2. МАТРАК ЕДИНИЧНО ЛЕГЛО 22 17 374 3. МАСИЧКА дърво 50/80 15 19 285 4. СТОЛ дървен 15 19 285 5. ДВУКРИЛЕН ГАРДЕРОБ дърво 58 19 1102 6. АДАКС /СТЕНЕН РАДИАТОР/ 29 19 551 7. ОГЛЕДАЛО с дървена рамка 4 19 76 8. СТЕНЕН АПЛИК стъклен 7 57 399 9. КОРНИЗ 4 19 76 10. ЗАВЕСИ ЗА ПРОЗОРЦИ 7 19 133 11. ТЕЛЕВИЗОР "САНГ" 19 инчов 22 19 418 12. СПАЛНЯ с дървени табли 190/160 86 9 774 13. МАТРАК ЗА СПАЛНЯ 43 9 387 14. КЛИМАТИК 29 4 116 5707 Началната цена на движимите вещи, от която ще започне наддаването е 5707 лв. /пет хиляди седемстотин и седем лева/.

Продава Хотел в КЮСТЕНДИЛ за 576800.00 лв. на търг от ЧСИ