Фабрика в РУСЕ за 603247.50 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Фабрика

Фабрика в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 603247.50 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 1251 кв.м.
  Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
  Обявяване: 2019-07-12
  Адрес:
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Русе, комплекс „Изток”, бул. Липник № 106 /сто и шест/, а именно от осеметажна административна сграда, находяща се в гр. Русе, по бул. Липник № 106 /сто и шест/, построена в УПИ ХХХІ-191 /тридесет и едно римско, сто деветдесет и едно арабско/, образуван от УПИ ІІІ-191 /три римско, сто деветдесет и едно арабско/ в квартал 682 /шестстотин осемдесет и две/ със Заповед № 3506/30.11.2004г. за изменение на план за регулация, издаден от кмета на Община Русе, целият с площ 1203 кв.м. /хиляда двеста и три квадратни метра/ САМО етажи № І /първи/, № ІІІ /трети/, № ІV /четвърти/, № V /пети/, № VІ /шести/, всеки от които със застроена площ от 544 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/ и етаж № VІІ /седми/ със застроена площ от 302.29 кв.м. /триста и два квадратни метра и двадесет и девет квадратни дециметра/, които етажи са обособени по правилата на етажната собственост, ЗАЕДНО с открита тераса с площ от 241.71 кв.м. /двеста четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и един квадратин дециметра/, заедно с част от партерния етаж, която част се намира вдясно от входа на сградата и представлява самостоятелно помещение /обособено от помещение № 5 /пет/ с площ на помещението 178 кв.м. /сто седемдесет и осем квадратни метра/ при граници: входно фоайе, стълбище, от двете страни терен и останалата част от помещение № 5 /пет/ и част от партерния етаж на сградата, която се намира вляво от входа на сградата и представлява самостоятелно помещение /обозначено като помещение № 1/ с площ 182.24 кв.м. /сто осемдесет и два квадратни метра и двадесет и четири квадратни дециметра/, при граници на помещението: входно фоайе, асансьорна шахта и от трите страни – терен, състоящо се от четири стаи, коридор и два самостоятелни санитарни възела, ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата, описани в чл. 38 ЗС, заедно с 1000/1203 /хиляда върху хиляда двеста и три/ идеални части от УПИ ХХХІ-191 /тридесет и едно римско, сто деветдесет и едно арабско/, върху който е построена цялата сграда, при граници на целия терен: бул. Липник, УПИ ХІХ-191 и от две страни УПИ ІІІ-191, ведно с правото на преминаване през общия терен с вход откъм бул. Липник.***************************************************************************** Част от описаните етажи, а именно първи етаж и помещенията, находящи се на партера, са преустроени съгласно Удостоверение № 64/21.12.2001, издадено от Община Русе в „ЦЕХ ЗА ДАМСКА КОНФЕКЦИЯ” на основание Разрешение за строеж /за промяна на предназначението/ № 229/14.06.2001г., издадено от Община Русе и в съответствие с одобрени от Община Русе архитектурни проекти и съгласно същите се състоят, както следва: На партерния етаж от: стълбище, фоайе, шивашки цех, две асансьорин шахти, коридор, помещение „довършване и окончателно гладене”, склад за готова продукция, две санитарни помещения, коридор, помещение „стая за жената”, помещение за чистачка, помещение за душ и санитарен възел, а на първи етаж се състоят от: стълбище, коридор, кроячно, склад за платове, склад за помощни материали, помещение за техник, моделиерна, помещение „началник производство”, помещение „касиер-счетоводител”, помещение за управител, помещение за секретар, две асаньорни шахти, стая за почивка и хранене, два санитарни възела, коридор, помещение „стая за жената”, помещение за чистачка, помещение за душ, санитарен възел, съблекалня за петдесет и пет души, склад за инвентар.************************************************************************ Съгласно Разрешение за строеж № 73/26.01.2006г. за преустройство с промяна на предназначение на съществуваща сграда, издадено от Община Русе и съгласно одобрени архитектурни проекти от 26.01.2006г., партера, № І /първи/, № ІІІ /трети/, № ІV /четвърти/, № V /пети/, № VІ /шести/ етаж в гореописаната сграда се преустройват в шивашки цех и кафе-бар в северната част на партера.************************************************************** Тези недвижими имоти по кадастралната карта на гр. Русе, одобрена със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, представляват: 1) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка едно/, на адрес Русе, бул. Липник № 106 /сто и шест/, етаж 0 /нула/, който се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 178.00 кв.м. /сто седемдесет и осем квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 18.32 % /осемнадесет цяло и тридесет и две стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.12, над обекта: 63427.7.628.2.4; 2) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка, две/, на адрес Русе, бул. Липник № 106 /сто и шест/, етаж 0 /нула/, който се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 182.24 кв.м. /сто осемдесет и два квадратни метра и двадесет и четири квадратни дециметра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 4.61 % /четири цяло и шестдесет и една стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.7.628.2.3, под обекта: 63427.7.628.2.12, над обекта: 63427.7.628.2.4; 3) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка, четири/, на адрес Русе, бул. Липник № 106 /сто и шест/, етаж 1 /едно/, който се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 544.00 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 12.33 % /дванадесет цяло и тридесет и три стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.1, 63427.7.628.2.2 и 63427.7.628.2.3, над обекта: 63427.7.628.2.5; 4) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка, шест/, на адрес Русе, бул. Липник № 106 /сто и шест/, етаж 3 /три/, който се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 544.00 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 12.33 % /дванадесет цяло и тридесет и три стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.5, над обекта: 63427.7.628.2.7; 5) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка, седем/, на адрес Русе, бул. Липник № 106 /сто и шест/, етаж 4 /четири/, който се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 544.00 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 12.72 % /дванадесет цяло и седемдесет и две стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.6, над обекта: 63427.7.628.2.8; 6) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.8 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка, осем/, на адрес Русе, бул. Липник № 106 /сто и шест/, етаж 5 /пет/, който се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 544.00 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 12.72 % /дванадесет цяло и седемдесет и две стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.7, над обекта: 63427.7.628.2.9; 7) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.9 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка, девет/, на адрес Русе, бул. Липник № 106 /сто и шест/, етаж 6 /шест/, който се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 544.00 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 12.72 % /дванадесет цяло и седемдесет и две стотни процента/ от общите части на сградата и изба, ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.8, над обекта: 63427.7.628.2.10; 8) САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.628.2.10 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем, точка, две, точка, десет/, на адрес Русе, бул. Липник № 106 /сто и шест/, етаж 7 /седем/, който се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, с площ по документ 302.29 кв.м. /триста и два квадратни метра и двадесет и девет квадратни дециметра/, с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/; с прилежащи части: 6.72 % /шест цяло и седемдесет и две стотни процента/ от общите части на сградата, изба и тераса с площ от 241.71 кв.м. /двеста четиридесет и един квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.7.628.2.9, над обекта: няма, ЗАЕДНО със 1000/1203 /хиляда върху хиляда двеста и три/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.7.628 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, шестстотин двадесет и осем/, на адрес гр. Русе, община Русе, област Русе, булевард Липник № 106 /сто и шест/, с площ: 1251 кв.м. /хиляда двеста петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 191, квартал 682, парцел ХХХІ-191, при съседи: 63427.7.460, 63427.7.572, 63427.7.744 и 63427.7.732. Начална цена, от която ще започне проданта: 603 247.50 лв.

Продава Фабрика в РУСЕ за 603247.50 лв. на търг от ЧСИ