Търговски имот в РУСЕ за 126360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Търговски имот

Търговски имот в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 126360.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 155 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ул. "Юндола" № 5 - ИД 373/2018
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.77.6.1 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка шест точка едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Юндола“ № 5 /пет/, ет. 0 /нула/; Самостоятелният обект се намира в сграда № 6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.77 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем/ и е с предназначение за ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; Стар идентификатор: Няма; прилежащи части: съответния процент и д.ч. от сградата; Брой нива на обекта: 2 /две/ с обща площ от 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, в това число обект на ниво 1 /едно/ с площ от 55.18 кв.м. /петдесет и пет квадратни метра и осемнадесет квадратни дециметра/ и със съседи: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – няма, както и обект на ниво 2 /две/ с площ от 64.82 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра и осемдесет и два квадратни дециметра/ и със съседи: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – няма, И САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.77.4.5 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем точка четири точка пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Юндола“ № 5 /пет/, бл. 109 /сто и девет/, ет. -1 /минус едно/, с посочена в кадастрална карта площ от 34.78 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.77 /шест три четири две седем точка седем точка седем седем/; Предназначение на самостоятелния обект: ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Прилежащи части: Съответния процент ид.ч. от сградата; Стар идентификатор: Няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – няма; Под обекта – няма; Над обекта – 63427.7.77.4.3, съгласно кадастрални карти, а съгласно договорна ипотека: СНЕК - БАР /по одобрен инвестиционен проект с двуетажна пристройка и надстройка към него/, находящ се в жилищен блок № 109 /сто и девет/ по ул. "Юндола" № 5 /пет/, в ЖК '' Здравец" в град Русе, община Русе, област Русе, с обща застроена площ от 154,78 кв.м. /сто петдесет и четири цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/, с разпределение както следва: сутерен - снек - бар със застроена площ от 34,78 кв.м /тридесет и четири цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници: терен на комплекса, терен на комплекса, стълбище и изба № 2; първи етаж - състоящ се от зала за консумация, със застроена площ 55,18 кв.м /петдесет и пет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, при граници: улица, терен на комплекса, терен на комплекса, сутерен и втори етаж - зала за консумация с вито стълбище, разположено над стълбището от сутерена към първия етаж със застроена площ от 64,82 кв.м /шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: апартамент на ет.2 на блок 109, терен на комплекса, терен на комплекса, улица, заедно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Гореописаните самостоятелни обекти са разположени в две съседни масивни, монолитни сгради, които към датата на описа функционират като един търговски обект. ЦЕНА: 126 360.00 лв. Учредена Договорна ипотека в полза на "Обединена Българска Банка" АД, както и вписани възбрани в полза на „Община Русе“ - отдел МДТ и „Обединена Българска Банка“ АД. Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Търговски имот в РУСЕ за 126360.00 лв. на търг от ЧСИ