Търговски имот в ГАБРОВО за 70713.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Търговски имот

Търговски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 70713.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 141 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. "Йосиф Соколски" № 29
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две точка десет/, изграден в груб строеж, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-07-802/11.07.2008г. на началника на СК – Габрово с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Йосиф Соколски" № 29 /д вадесет и девет/, ет.0 /нула/, обект 1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.201 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно/, предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ по документ: 141,00 /сто четиридесет и един/ кв.м., прилежащи части: 14 008% /четиринадесет цяло и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 36,28 /тридесет и шест цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м. от паркинг – гаража, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.519.201.2.9, под обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.11 и над обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.2 и имот с идентификатор 14218.519.201.2.1. НАЧАЛНА ЦЕНА: 70 713 /седемдесет хиляди седемстотин и тринадесет/ лева

Продава Търговски имот в ГАБРОВО за 70713.00 лв. на търг от ЧСИ