Търговски имот в ГАБРОВО за 29898.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Търговски имот

Търговски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 29898.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 99 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. "Любен Каравелов" № 49
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

СГРАДА с идентификатор 14218.509.182.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка сто осемдесет и две точка две/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Габрово, ул. "Любен Каравелов" № 49 /четиридесет и девет/, предназначение СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.509.182 /четирина десет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и девет точка сто осемдесет и две/, брой нива: 1 /едно/, със застроена площ от 99 /деветдесет и девет/ квадратни метра. По акт за собственост, същият е описан като: ПАВИЛИОН ЗА КАФЕ, находящ се в гр. Габрово, ул. „Любен Каравелов” №49 /четиридесет и девет/ с площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж върху земята, представляваща УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV – 156 /четвърти за сто петдесет и шести/ от кв. 197 /сто деветдесет и седми/ по плана на гр. Габрово, ІІІ /трети/ етап, І /първа/ част, целият с площ от 574 /петстотин седемдесет и четири/ кв.м., при граници на целия имот: ул. „Любен Каравелов”, УПИ V – 155 /пет римско тире сто петдесет и пет/, ул. „Петър Берон”. НАЧАЛНА ЦЕНА: 29 898 /двадесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и осем/ лева

Продава Търговски имот в ГАБРОВО за 29898.00 лв. на търг от ЧСИ