Търговски имот в ГАБРОВО за 72000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Търговски имот

Търговски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 72000.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 237 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: ул. "Брянска" № 7
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.504.440.1.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка четиристотин и четиридесет точка едно точка едно/, находящ се в град Габрово, община Габрово, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение със Заповед: КД-14-07-131/04.02.2008год. на НАЧАЛНИКА на СК – Габрово, с адрес на имота: град Габрово, п.к 5300 /п ет хиляди и триста/, ул. "Брянска" № 7 /седем/, ет. 0 /нулев/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 14218.504.440 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка четиристотин и четиридесет/, с предназначение на самостоятелният обект: ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 237,00 /двеста тридесет и седем/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.440.1.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка четиристотин и четиридесет точка едно точка три/ и самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.440.1.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка четиристотин и четиридесет точка едно точка шест/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ – 412 /три римско – четиристотин и дванадесет/ - отреден за административно и обществено обслужване от кв. 114 /сто и четиринадесет/ по плана на гр. Габроо – ІІ /две римско/ етап, ІІІ /три римско/ част на площ от 835 /осемстотин тридесет и пет/ кв.м., при граници: улица О.Т. 685 - 731 /шестотин осемдесет и пет – седемстотин тридесет и едно/ - ул. „Брянска”, пешеходна алея, улица О.Т. 711 - 712 /седестотин и единадесет – седемстотин и дванадесет/, урегулиран поземлен имот V /пет римско/ - за жилищно строителство и абонатна станция, урегулиран поземлен имот ІІ – 409 /две римско – четиристотин и девет/ - за административно и обществено обслужване НАЧАЛНА ЦЕНА: 72 000 (седемдесет и две хиляди) лева

Продава Търговски имот в ГАБРОВО за 72000.00 лв. на търг от ЧСИ