Тристаен апартамент в ГАБРОВО за 79800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 79800.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 122 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: бул. ’’Априлов” № 8
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

1/4 /ЕДНА ЧЕТВЪРТ/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.505.623 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка шестотин двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Габрово, бул. ’’Априлов” № 8 /осем/ с площ 157 /сто петдесет и седем/ кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 5050567, квартал: 167 /сто шестдесет и седем/, парцел 1 /едно/, при съседи: имот с идентификатор 14218.505.622, имот с идентификатор 14218.505.619, имот с идентификатор 14218.505.645, имот с идентификатор 14218.505.620 заедно със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.505.623.1.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка шестотин двадесет и три точка едно точка три/, гр. Габрово, общ. Габрово по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Габрово, бул. ’’Априлов” № 8 /осем/, ет.3 /три/, самостоятелния обект се намира сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.505.623 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и пет точка шестотин двадесет и три/, брой нива на обекта: 1 /едно/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, със застроена площ 122 /сто двадесет и два/ кв. метра, прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта - имот с идентификатор 14218.505.623.1.2, над обекта - няма. По акт за собственост, съшият е описан като: 1/4 /ЕДНА ЧЕТВЪРТ/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 152 /сто петдесет и два/ кв.м., представляващо урегулирано дворище с планоснимачен № 5055 /пет хиляди и петдесет и пет/ от квартал 156 /сто петдесет и шести/ по плана на град Габрово - 46 /четиридесет и шеста/ част, при граници: ул. о.т. 1679 - 1681 /хиляда шестстотин седемдесет и девет - хиляда шестстотин осемдесет и едно/ - ул. „Равна гора”; дв. пл. № 5054 /пет хиляди и петдесет и четири/ и Илия Христов Брусев; дв. пл. № 5052 /пет хиляди и петдесет и две/ - адм. сграда; ул. о.т. 1680 - 1681 / хиляда шестстотин и осемдесет - хиляда шестстотин осемдесет и едно/ - бул. „Априлов”, ведно с ЦЕЛИЯ ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 122 /сто двадесет и два/ кв.м. от четириетажната жилищна масивна сграда, построена в гореописаното дворище с площ от 122 /сто двадесет и два/ кв.м. на бул. „Априлов” № 8 /осем/, при граници на етажа: отгоре - подпокривно пространство и собствена тераса; изток - бул. „Априлов”; запад - двор и жил. сграда на Илия Христов Брусев; север - административна сграда и от юг - ул. „Равна гора”, ведно с прилежащото към етажа ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 7,29 /седем цяло двадесет и девет/ кв.м., при съседи: отгоре - магазин; изток - изба на магазините; запад - жил. сграда на Илия Христов Брусев; север - адм. сграда и от юг - коридор и стълбище, ведно с ТЕРАСА, находяща се над югоизточната стая на по - горе описания етаж с площ от 17,80 /седемнадесет цяло и осемдесет/ кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. НАЧАЛНА ЦЕНА: 79 800 /седемдесет и девет хиляди и осемстотин/ лева

Продава Тристаен апартамент в ГАБРОВО за 79800.00 лв. на търг от ЧСИ