Тристаен апартамент в РУСЕ за 52728.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 52728.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 76 кв.м.
  Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
  Обявяване: 2019-06-21
  Адрес: ул. Чипровци № 2, вх. 2, ет. 6, ап. 4 ИД 2447/12
  ЧСИ: Иван Хаджииванов
  Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
  Email: hadzhiivanov832@yahoo.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20128320402447 ще се проведе публична продан на следния недвижим имот, собственост ЗДРАВКО СТЕФАНОВ КОЖУХАРОВ и ГАЛИНА НИКОЛОВА КОЖУХАРОВА, с начало на проданта 20.05.2019г. и край на проданта 20.06.2019г., място на проданта: Районен съд Русе, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.5.450.2.16, адрес на имота: гр. Русе, ул. Чипровц и № 2, вх. 2, ет. 6, ап. 4; самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.450; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 75.82 кв.м.; прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10, с площ 3.65 кв.м.; заедно с 1.725 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на стореж върху терена; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.5.450.2.17; под обекта: 63427.5.450.2.13; над обекта: 63427.5.450.2.19; стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 52 728 лв. Определям време, през което недвижимият имот може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Ипотека и възбрана в полза на взискателя, възбрана в полза на други взискатели Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена по сметка на съдебния изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък – BG 07 PRCB 92301013548321, BIC: PRCBBGSF. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

Продава Тристаен апартамент в РУСЕ за 52728.00 лв. на търг от ЧСИ