Производствен имот в ДРЯНОВО за 94500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДРЯНОВО > Производствен имот

Производствен имот в ДРЯНОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 94500.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 1327 кв.м.
  Срок: 30.06.2019 до 30.07.2019
  Обявяване: 2019-07-31
  Адрес: местност "Припека"
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ДРЯНОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

СГРАДА с идентификатор 23947.104.32.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две точка едно/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-108/18.12.2008год. иа ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, е адрес на сградата: гр. Дряново, и.к. 5370, сградата е разположена в поземлен имог с идентификатор 23947.104.32 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две/, със застроена площ: 1285 /хиляда двеста осемдесет и пет/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификагор 23947.104.32.2 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две точка две/, находяща се в гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-108/18.12.2008год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, е адрес на сградага: гр. Дряново, н.к. 5370, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.104.32 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка сто и четири точка тридесет и две/, със застроена площ: 40 /четиридесет/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА. По акт за собственост, същия е описан като: КРАВАРНИК, със застроена площ от 1 327 /хиляда триста двадесет и седем/ кв.м., построен в ИМОТ № 104032 /сто и четири хиляди тридесет и две/, по плана на землището на гр. Дряново, местност "Припека", с площ на поземления имот от 6 726 /шест хиляди седемстотин двадесет и шест/ кв.м., при граници: имот № 000715 /седемстотин и петнадесет/ - полски път на Община Дряново, имот № 000711 /седемстотин и единадесет/ - полски път на Община Дряново и имот № 104049 /сто и четири хиляди и четиридесет и девет/ - полски път на Община Дряново. НАЧАЛНА ЦЕНА: 94 500 /деветдесет и четири хиляди и петстотин/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Производствен имот в ДРЯНОВО за 94500.00 лв. на търг от ЧСИ