Чси Имоти > Дряново > Парцел

ЧСИ Дряново

Всички имоти Парцел в Дряново от ЧСИ

Няма резултати за Парцел в Дряново, вижте резултати за Парцел в окръжен съд Габрово

Парцел Ловнидол

Цена: 540.00 лв.

Населено място: Ловнидол
Квадратура 250 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 2020-02-25
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 14056.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 2000 кв.м.

местност Мерата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 2020-02-24
Недвижим имот - находящ се в землището на гр. Трявна, община Трявна, обл. Габрово, а именно: Поземлен имот с идентификатор 73403.24.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одо ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 54000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 7481 кв.м.

Стружната
Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 2020-03-05
Поземлен имот с идентификатор 14218.337.66 с адрес на имота гр.Габрово, местност Стружната. Площ: 7481 кв.м. Трайно предназначение на територията: Защитена. Начин на трайно ползване: За тъ ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 854 кв.м.

село Яворец
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 9864.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 4116 кв.м.

ул. Слънчева № 11
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 6930.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 393 кв.м.

ул. Аврора № 5А
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Парцел ГАБРОВО

Цена: 18300.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 841 кв.м.

ул. Бенковска
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 2020-02-20
...

Парцел Горна Росица

Парцел Горна Росица

Цена: 54737.00 лв.

Населено място: Горна Росица
Квадратура 5297 кв.м.

местност "Багдалата"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Недвижим имот, находящ се в землището на с.Горна Росица, община Севлиево, местност "Багдалата", представляващ: ИМОТ № 011090 /нула, едно, едно, нула, девет, нула/, целият с площ 5297/пет х ...

Парцел Енев рът

Парцел Енев рът

Цена: 1210.00 лв.

Населено място: Енев рът
Квадратура 800 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.01.2020 до 10.02.2020
Обявяване на: 2020-02-11
Празно /незастроено/ дворно място в село Енев рът, Севлиевска община, Габровска област, намиращо се в околовръстния застроителен полигон на селото от 800 - осемстотин квадратни метра от ця ...

Парцел ГАБРОВО

Цена: 33660.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 3635 кв.м.

бул. "Трети март"
Окръжен съд: Габрово
Срок: 15.12.2019 до 15.01.2020
Обявяване на: 2020-01-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.550.352 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и две/, находящ се в град Габрово, общин ...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 7600.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1375 кв.м.

село Велковци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 8000.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 1800 кв.м.

село Златевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 4608.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 600 кв.м.

село Гачевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Парцел ГАБРОВО

Парцел ГАБРОВО

Цена: 20345.00 лв.

Населено място: ГАБРОВО
Квадратура 806 кв.м.

ул. Иван Люцканов
Окръжен съд: Габрово
Срок: 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 2019-12-11
...

Парцел Крамолин

Парцел Крамолин

Цена: 4000.00 лв.

Населено място: Крамолин
Квадратура 634 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-231 в кв. 38 по пана на с.Крамолин, общ.Севлиево с площ от 634 кв.м., незастроен, при граници: УПИ І-229, УПИ ІІІ-232, УПИ ХVІІ-230. 2.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 1110.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 616 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ №557.75 /петстотин петдесет и седем точка седемдесет и пет/по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Севлиево, ЕАТТЕ 65927/ шестдесет и пет ...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 1957.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 570 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 2867.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 835 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 21706.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3403 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 21706.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3403 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел СЕВЛИЕВО

Парцел СЕВЛИЕВО

Цена: 1596.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 465 кв.м.

село Кръвеник
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел Гъбене

Парцел Гъбене

Цена: 3564.00 лв.

Населено място: Гъбене
Квадратура 9900 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
1/2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 199036 с площ 9.900 дка в землището иа село Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово в местността „Гъстака”, начин на трайно ползване ИГЛОЛИСТНА ГОРА при граници и съсели: п ...

Парцел Гъбене

Парцел Гъбене

Цена: 7020.00 лв.

Населено място: Гъбене
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
1/2 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 206017 с площ 19.498 дка в землището на село Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово в местността „Аваляково”, начин иа трайно ползване ШИРОКОЛИСТНА ГОРА при граници и съсе ...

Парцел Яворец

Парцел Яворец

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: Яворец
Квадратура 7999 кв.м.


Окръжен съд: Габрово
Срок: 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 2019-12-05
1. Поземлен имот № 029132 който е образуван от ПИ № 029033 в местонстта "Самсона" в землището на село Яворец, община Габрово, ЕКАТТЕ 87120, представляващ широколистна гора, целият с площ о ...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5447.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 463 кв.м.

Стояновци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 5152.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 834 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3984.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 640 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4144.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 667 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 3760.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 606 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Парцел ТРЯВНА

Парцел ТРЯВНА

Цена: 4696.00 лв.

Населено място: ТРЯВНА
Квадратура 758 кв.м.

село Радевци
Окръжен съд: Габрово
Срок: 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 2019-11-22
...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

чси дряново чси дряново имоти дряново имоти в дряново дряново имоти село соколово община дряново голямо дряново къщи в дряново