Производствен имот в РУСЕ за 408896.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Производствен имот

Производствен имот в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 408896.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 10993 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: местност "СЛАТИНА" - ИД 394/2018
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.98.50 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула/, съгласно одобрена кадастрална карта със Заповед № РД-18-91/15.12.2007г. На Изпълнителен директор на АК, с адрес на имота: гр. Русе, община Русе, област Русе, местност СЛАТИНА, с площ по скица от 10 990 кв.м. /десет хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра/, а по нотариален акт с площ от 10 993 кв.м. /десет хиляди деветстотоин деветдесет и три квадратни метра/ трайно предназначе ние на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, стар идентификатор: 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/, номер по предходен план 63427.98.9 /шест три четири две седем точка девет осем точка девет/, ведно с построените в имота СГРАДИ: 1. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.1 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка едно/, със застроена площ 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда; 2. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.2 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка две/, със застроена площ 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда; 3. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.3 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка три/, със застроена площ 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда; 4. СГРАДА с идентификатор 63427.98.50.4 /шест три четири две седем точка девет осем точка пет нула точка четири/, със застроена площ 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест квадратни метра/, а съгласно скица с площ от 277 кв.м. /двеста седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, предназначение: Селскостопанска сграда. Съседи на имота: 63427.98.14; 63427.78.30; 63427.98.15; 63427.98.20; 63427.98.51; 63427.98.37; 63427.98.21; 63427.98.49. ЦЕНА: 408 896.00 лв. Учредена Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, първа, втора, трета, четвърта и пета по ред,вписана Възбрана в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, и в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ по партида на ЕТ КРАСИМИР АТАНАСОВ - РОЯЛ Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Продава Производствен имот в РУСЕ за 408896.00 лв. на търг от ЧСИ