Производствен имот в КЮСТЕНДИЛ за 220000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КЮСТЕНДИЛ > Производствен имот

Производствен имот в КЮСТЕНДИЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 220000.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 1960 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес: ул. "Гюешевски шосе" № 1
  ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова - Ангелова
  Телефон: 078 - 55 44 25
  Email: valia_aleksandrova@mail.bg

Всички имоти за КЮСТЕНДИЛ
Всички имоти на ЧСИ Валентина Любомирова Александрова - Ангелова

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.504.547 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, имот петстотин четиридесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-10-242/22.11.2010 г. на Началник на СГКК–Кюстендил, Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. „Петър Ников” № 3 Б, Площ: 1197 кв.м. /хиляда сто деветдесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 395, парцел XXII, при съседи: 41112.504.2001, 41112.504.557, 41112.504.2063, 41112.504.2064, 41112.504.2066, 41112.504.546, ВЕДНО с построената в същия поземлени имот СГРАДА с идентификатор 41112.504.547.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, имот петстотин четиридесет и седем, сграда едно/, със застроена площ: 466 кв.м. /четиристотин шестдесет и шест квадратни метра/, Брой етажи: 1/един/, Предназначение: Промишлена сграда, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, /съгласно Скица на поземлен имот № 15-818785/06.11.2018 г.и Скица на сграда № 15-818800/06.11.2018 г. издадени от СГКК град Кюстендил/; 2. 763/2436 /седемстотин шестдесет и три върху две хиляди четиристотин тридесет и шест/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.504.557 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, имот петстотин петдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-10-242/22.11.2010 г. на Началник на СГКК – Кюстендил, Адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. „Гюешевско шосе” № 1, Площ: 2598 кв.м. /две хиляди петстотин деветдесет и осем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: квартал: 395, парцел I, при съседи: 41112.504.2001, 41112.504.2045, 41112.504.2044, 41112.504.549, 41112.504.548, 41112.504.2097, 41112.504.2040, 41112.504.2051, 41112.504.2063, 41112.504.547, ВЕДНО с попадащата в същия поземлени имот СГРАДА с идентификатор 41112.504.557.3 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, имот петстотин петдесет и седем, сграда три/, със застроена площ: 364 кв.м. /триста шестдесет и четири квадратни метра/, Брой етажи: 1/един/, Предназначение: Сграда за търговия, /съгласно Скица на поземлен имот № 15-818789/06.11.2018 г. издадена от СГКК гр. Кюстендил/, Които имоти са идентични с описаните по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 81, том III, рег. № 5165, дело № 430/2007 г. на Нотариус с рег. № 325 на НК и район на действие РС гр. Кюстендил, вписана под № от дв.вх.рег. 1727, Акт том 1, Акт № 163 от 25.04.2007 г. в Служба по Вписванията при РС Кюстендил: А./ Реално обособена част от бившата производствена сграда – сиренарски цех, съставляваща едноетажна масивна сграда, която е построена в УПИ XXII /двадесет и втори/ и УПИ I /първи/ и двата в кв. 395 по одобрения със Заповед № 644/29.06.2000 г. план на гр. Кюстендил, която реално обособена част е със застроена площ от 970 кв.м., попадащи УПИ XXII /двадесет и втори/ и УПИ I /първи/ в кв. 395 по плана на гр. Кюстендил, при съседи на реално обособената част: от изток – реално обособена част от същата сграда, от запад – реално обособена част от същата сграда и УПИ VI /шести/ и УПИ XIX /деветнадесети/, от север УПИ XXVI /двадесет и шести/ и УПИ XXVII /двадесет и седми/ и от юг двор /незастроена част/ на УПИ XXII /двадесет и втори/ и УПИ I /първи/; Б./ УПИ XXII /двадесет и втори/, отреден за производствено-складови дейности, в кв. 395 по одобрения със Заповед № 644/29.06.2000 г. план на гр. Кюстендил, състоящ се от 806 кв.м. /осемстотин и шест квадратни метра/ празно и застроено място, при съседи: улица, УПИ XVIII / осемнадесети/, УПИ XIX /деветнадесети/, УПИ VI /шести/, УПИ XXVI /двадесет и шести/ и УПИ I /първи/, всичките в кв. 395 /триста деветдесет и пети/ по плана на гр. Кюстендил; В./ 763/2436 /седемстотин шестдесет и три върху две хиляди четиристотин тридесет и шест/ идеални части от терена на УПИ I /първи/, отреден за производствено-складови дейности, в кв. 395 по плана на гр. Кюстендил, целият състоящ се от 2605 кв.м. /две хиляди шестстотин и пет/ кв.м. празно и застроено място, при съседи на поземления имот: улица, УПИ XXII, УПИ XXVI, УПИ XXVIII, УПИ XXIX, УПИ XIV, УПИ XXIII, УПИ XXVI, УПИ XXVII, всички в кв. 395, с право на реално ползване на западната част на парцела с площ от 763 кв. /седемстотин шестдесет и три/, от които 507 кв.м. Застроена площ от описаната в т., обособена част от сградата и 256 кв.м. празно дворно място, заключено между обособената част от сградата и улицата. Началната цена, от която ще започне наддаването е 220 000 лв. /двеста и двадесет хиляди лева/. Не се дължи ДДС.

Продава Производствен имот в КЮСТЕНДИЛ за 220000.00 лв. на търг от ЧСИ